Recent Submissions

 • Kommunikasjon i samarbeid om rasjonale tall 

  Bjelland, Marie Helvig (Master thesis, 2023)
  Formålet med denne studien er å få mer kunnskap om kommunikasjon i samarbeid blant flerspråklige matematikkelever, nærmere bestemt voksne deltakere som går på grunnskole. I likhet med andre prosessaspekter i matematikk ...
 • Algoritmisk tenking og undervisningsmodellen PRIMM - Eit studium av algoritmisk tankegang hos elevar når dei programmerer i Scratch. 

  Krogsæther, Vivian Mæland (Master thesis, 2023)
  Innføringa av LK20 hausten 2020, gir klare føringar på at algoritmisk tenking og programmering er ein del av kompetansen elevane skal inneha i framtida. Målet med denne studien er å sjå korleis algoritmisk tankegang kjem ...
 • Multiple representasjoner av romfigurer og praktisk undervisningsopplegg Behandlinger og konverteringer - fra teori til praksis 

  Haagensen, Charlott (Master thesis, 2023)
  I dette masterstudiet lyssettes 9. trinn elevers praktiske gruppesamarbeid om multiple representasjoner av romfigurer. Fokus på elevers representasjonskompetanse finner vi igjen i både LK20, læreplan i matematikk (MAT01-05), ...
 • Involvering i gruppearbeid 

  Kristensen, Frode (Master thesis, 2023)
  Forskningsarbeidets formål er å undersøke hvordan elever arbeider i grupper med utforsking- og problemløsningsoppgaver. Gruppearbeid som undervisningsform stiller flere sosiale krav til deltakerne, som for eksempel å kunne ...
 • Programmering og algoritmisk tenkning i matematikklærebøker for 8.-10. trinn 

  Korneeva, Liudmila (Master thesis, 2023)
  Programmering og algoritmisk tenkning ble innført i matematikk med de nye læreplanene i 2020. Hvordan dette implementeres i de nye lærebøkene er derfor en aktuell problemstilling. Denne studien undersøker hvordan programmering ...
 • Programmering i matematikkfaget 

  Ore, Christian (Master thesis, 2022)
  Tema for denne masteroppgaven er programmering i matematikkfaget. Programmeringen har fått betydelig plass i faget etter at Fagfornyelsen trådte i kraft som ny læreplan høsten 2020. Dette medfører faglige og didaktiske ...
 • Hvordan kan lærere skape motivasjon i matematikk gjennom formativ vurdering? 

  Rummelhoff, Kari-Anne Bjørnø (Master thesis, 2022)
  I denne masteroppgaven forskes det på hvordan lærere kan skape motivasjon i matematikk gjennom formativ vurdering. Dette gjøres gjennom en aksjonsforskning med tre faser, og for å undersøke elevenes motivasjon i formative ...
 • Implementering av programmering i matematikkfaget 

  Rezniqi, Tove-Mette (Master thesis, 2022)
  Ved innføring av ny læreplan LK20 er programmering kommet inn som en del av kompetansemålene i matematikk på i alle trinn i ungdomsskolen. Det er derfor interessant å undersøke i hvilken grad og hvordan matematikklærere ...
 • Kommunikasjon i matematikk: En kasusstudie om ungdomsskoleelevers arbeid med lukkede algebraiske oppgaver 

  Fjeldly, Inger Lise Evju (Master thesis, 2022)
  Sammendrag Tema for denne masteroppgaven er kommunikasjon i matematikk. Den nye læreplanen i faget vektlegger i større grad resonnering, argumentasjon og utforsking enn tidligere. Faget skal bidra til at elevene utvikler ...
 • Dybdelæring og programmering 

  Torsteinson, Gro Vermo (Master thesis, 2022)
  I den nye læreplanen har begrepene dybdelæring og programmering fått større plass enn i tidligere læreplaner. Begge begrepene knyttes opp mot kompetanser elevene trenger i samfunns- og arbeidslivet for det 21. århundre. ...
 • Elevers argumentasjon av egne problemløsningstrategier i matematisk samtale med hverandre 

  Lars Benestad (Master thesis, 2022)
  Hvordan kan arbeid innen kompetanseområdene problemløsning, kommunikasjon og argumentasjon, påvirke den matematiske samtalen mellom elevene i en problemløsningskontekst
 • Lærer, vil du si at dette er en sofistikert matematisk løsning? 

  Løvseth, Marianne (Master thesis, 2022)
  I dette prosjektet har jeg gjennomført aksjonsforskning i egen klasse der utgangspunktet var å teste ut en (for meg) ny måte å gjennomføre skriftlige matematikkprøver på: Hver elev fikk diskutere oppgavene i gruppe med to ...
 • Representasjoner av Funksjoner - Tolkning og Konvertering 

  Storegraven, Roar (Master thesis, 2022)
  Det finnes grunnlag for å si at det matematiske emnet funksjoner er av stor betydning for det enkelte individ, både som et fundamentalt element i videre studier av matematikk, men også for aktiv og kritisk deltakelse i ...
 • Generalisering i geometri med Python 

  Jelstad, Sondre (Master thesis, 2022)
  I denne studien ble åtte niendetrinnelevers generaliseringsarbeid undersøkt gjennom oppgavebaserte intervjuer. Oppgavene bestod av å skrive programmer som tegnet rettvinklede trekanter med Python. Hensikten med studien var ...
 • Modellering som tilnærming til personlig økonomi 

  Nordberg, Bjørn (Master thesis, 2022)
  Sammendrag Tidlig i min yrkeskarriere som matematikklærer, oppdaget jeg at mange elever ikke kobler skolematematikken opp mot matematikken de møter i hverdagen. Mange av disse vil derfor ikke se relevansen med å lære ulike ...
 • Innføring av algebraisk notasjon 

  Høye, Matthias Solgaard (Master thesis, 2022)
  Masteroppgaven dreier seg om innføring av formell algebraisk notasjon gjennom en funksjonstilnærming til algebra. Forskningen er en kvalitativ studie av elever på åttende trinn (13 år), og forskningen er designet som et ...
 • Kognetive strategier i arbeid med åpne oppgaver 

  Harald Hallin (Master thesis, 2022)
  Denne oppgaven tar for seg elevenes kognitive strategier i arbeidet med åpne oppgaver av typen modellering i faget matematikk. Dette er et område jeg over lengre tid har hatt en interesse for. Jeg har ikke klart å finne ...
 • Produktive helklassesamtaler. En studie av hvordan erfarne læreres kompetanse i å lede produktive helklassesamtaler kan videreutvikles. 

  Larsen, Elin (Master thesis, 2022)
  Helklassesamtalen er en viktig samtaleform i matematikkundervisningen og egner seg godt for å legge til rette for elevdeltakelse og utforskning. En produktiv helklassesamtale skal både fremme og bygge videre på elevenes ...