Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorValle, Jørgen
dc.date.accessioned2016-10-12T09:54:47Z
dc.date.available2016-10-12T09:54:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2414497
dc.descriptionMasteroppgave pedagogikk - Universitetet i Agder 2016nb_NO
dc.description.abstractDenne forskningsstudien tematiserer hvordan lærere i grunnskolen kan tilrettelegge for læring av leseforståelsesstrategier for elever som opplever spesifikke lesevansker. For å utvikle kunnskap om denne pedagogiske utfordringen, ble det gjennomført kvalitative intervjuer med fem lærere som arbeider i grunnskolen. Med en konstruktivistisk tilnærming er kunnskapen som har blitt utviklet i arbeidet med studien derfor konstruert gjennom fortolkning av intervjupersonenes beskrivelser. Intervjutekstene har blitt tolket i lys av tidligere forskning og det teoretiske rammeverket bestående av et sosiokulturelt perspektiv på læring. Dette har gjennom arbeidet med analysen ført til forskningsstudiens resultater. Lærerne beskriver en opplæring hvor det arbeides med de tekniske sidene ved lesing med avkoding og leseflyt, og særlig på barnetrinnet er dette fremtredende. Lærerne som til daglig underviser eldre elever på mellom- og ungdomstrinn forteller om et økende innslag av leseforståelsesstrategier i opplæringen. Denne tendensen kan forklares med et økt behov for strategisk lesing av mer krevende tekster. Disse lærerne erfarer også en økende risiko for elevers lave forventning om å mestre lesing. Opplæringen organiseres ofte i mindre grupper, og det benyttes ofte opplest tekst. Lærerne erfarer at elever som opplever spesifikke lesevansker har stort behov for å lære leseforståelsesstrategier, og dette realiseres gjennom en tilpasning av tekster og et systematisk arbeid med lesing. Lærerne vektlegger at leseforståelsesstrategiene ikke bør forbli tekniske prosedyrer som elevene utøver, og strategiene må derfor oppleves som meningsfulle. Leseforståelsesstrategiene kan bidra til mestring og et økt mot i arbeidet med skrevne tekster. Lærernes rolle i denne tilretteleggingen innebærer å støtte elevene med intensiv modellering og veiledning, og det er viktig for lærerne å påpeke elevenes mestring i benyttelsen av leseforståelsesstrategiene. Lærerens rolle løftes frem som avgjørende for i hvilken grad elevene skal utvikle seg som strategiske lesere. Som en del av studien ble det etterspurt hvordan lærerne involverer elevenes foreldre i dette arbeidet. Lærerne involverer foreldre gjennom å gi informasjon om hva en strategisk leser foretar seg i møtet med skrevne tekster, og lærerne er bevisste de potensielt negative erfaringene som foreldre selv kan ha med skole og utdanning. Det informeres også om hvilke utfordringer elever som opplever spesifikke lesevansker kan erfare, og på denne måten forsøkes det å bistå foreldre i deres støtte til egne barns læring av leseforståelsesstrategiernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationPED511
dc.title”Når lyset i øynene deres slukker ned, da er motet borte” : en kvalitativ studie om grunnskolelæreres tilrettelegging for at elever som opplever spesifikke lesevansker skal lære å ta i bruk leseforståelsesstrategiernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber[103] s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel