Show simple item record

dc.contributor.advisorIngeborg Eidsvåg Fredwall
dc.contributor.authorAadnevik, Malin
dc.contributor.authorHjellup, Sara Hansen
dc.date.accessioned2023-07-08T16:23:19Z
dc.date.available2023-07-08T16:23:19Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:143798769:34451159
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077267
dc.description.abstractSammendrag I denne studien har vi gjennomført en kvalitativ innholdsanalyse av syv skjønnlitterære tekster, med tilhørende tekstoppgaver og lærerveiledning hentet fra læreverket Norsk 2 fra Cappelen Damm. Vi ønsket å forske på lesemotivasjonens rolle i begynneropplæringen, og problemstillingen lyder derfor slik: I hvilken grad er utvalget av tekster med tilhørende tekstoppgaver og lærerveiledning i læreverket Norsk 2 med på å støtte lesemotivasjonen hos elever på 2. trinn. Den kvalitative innholdsanalysen ga oss muligheten til å analysere datamaterialet ut fra analysekategorier som vi utarbeidet med utgangspunkt i eksisterende teori og forskning på lesemotivasjon. Gjennom analysen fant vi at tekstenes tema ofte gjenspeiler elevenes erfaringshorisont og inneholder lite personbeskrivelser. Tekstoppgavene består i stor grad av kontrolloppgaver og lærerveiledningen legger ofte føringer for at tekstoppgavene skal fungere som utgangspunkt for samtale etter lesing. Lærerveiledningen legger opp til gjentakende lesing, både gjennom høytlesing og individuell lesing. Elevene møter lite valgmuligheter, samtidig som lærerveiledningene gir klare føringer for tekstarbeid. Mål for arbeidet med de ulike tekstene tydeliggjøres ikke for elevene. Lærerveiledningen legger i stor grad opp til samtaler rundt tekstenes innhold. På bakgrunn av vår drøfting av disse funnene, konkluderte vi med at læreverket i varierende grad kan støtte lesemotivasjonen hos elever på 2. trinn. Abstract In this study, we have conducted a qualitative content analysis of seven fiction texts, with accompanying tasks and teacher's guidance from Norsk 2 fra Cappelen Damm. We wanted to research: To what extent does the selection of texts with accompanying tasks and teacher's guidance in the Norsk 2 textbook help to support the reading motivation of students in the 2nd grade. Our research allowed us to analyze the data based on categories we established on existing theory and research on reading motivation. In this study we found that the texts often reflect the students' horizons of experience and contain few character descriptions. The tasks largely consist of control tasks, and the teacher's guide often lays down guidelines for them to function as a discussion starting point. The teacher's guide provides opportunities for repeated reading. There are few possibilities for pupils to make reading choices, and the teacher's guides provide clear guidelines for text work. There are no visible mastery goals. The teacher's guide provides opportunities to discuss reading to a large extent. On the basis of our discussion of these findings, we concluded that the textbook can to varying degrees support the reading motivation of students in the 2nd grade.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleLesemotivasjon og utvalg av tekster i læreverk på 2. trinn
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record