Show simple item record

dc.contributor.advisorØstrem, Ketil
dc.contributor.advisorBere, Elling Tufte
dc.contributor.authorMæsel, Ida
dc.contributor.authorJansen, Eline
dc.date.accessioned2022-12-07T17:24:13Z
dc.date.available2022-12-07T17:24:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:107410217:22642240
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3036520
dc.description.abstractFriluftsliv har opptatt ulik plass i læreplanene opp gjennom årene. I undervisningssammenheng har temaet blitt vektlagt i varierende grad, og i kroppsøvingsfaget trekkes friluftsliv frem som en av aktivitetene som nedprioriteres. Med den nye læreplanen innført i 2020 tydeliggjøres friluftsliv i større grad. Uteaktiviteter og naturferdsel innføres som et av kjerneelementene i kroppsøving, samtidig som bærekraftig utvikling blir et tverrfaglig tema. Denne studien har til hensikt å undersøke hvordan kroppsøvingslærere med ekspertkompetanse i friluftsliv tilrettelegger for friluftslivundervisning på mellomtrinnet, og hvilke faktorer som påvirker undervisningspraksisen. Studien har et kvalitativt design, og kombinerer datainnsamlingsmetodene semistrukturerte individuelle intervju og deltakende observasjon. Vitenskapsteoretisk ramme for studien er fenomenologien, hvor informantenes erfaringer og opplevelser knyttet til friluftslivundervisning er forsøkt belyst. Utvalget består av seks kroppsøvingslærere med tilknytning til ulike skoler i Kristiansand-området, fordelt på to kvinner og fire menn. Samtlige med bred erfaring innenfor friluftsliv. Utgangspunktet for dataanalysen er Braun og Clarkes (2006) tematiske analyse. Resultatene viser at kroppsøvingslærere med ekspertkompetanse i friluftsliv på mellomtrinnet evner å se muligheter og tverrfaglighet, noe som kommer til syne gjennom deres tilrettelegging for friluftslivundervisning. I sammenheng med elevenes læring i naturen vektlegges friluftslivsfaglige kunnskaper, naturens egenverdi, det sosiale aspektet, samt trygg og bærekraftig ferdsel. Samtidig anses det betydningsfullt å gi elevene rom for prøving og feiling. Informantenes bakgrunn, ekspertkompetanse og friluftslivsfaglige interesse synes å være av betydning for deres undervisningspraksis. Videre påvirkes dette av ytterligere faktorer som læreplan, tidsaspekt, skolens nærmiljø, beliggenhet og kollegium. For å praktisere friluftslivundervisning på en gunstig måte i henhold til gjeldende rammer, kan det dermed være et godt utgangspunkt å inkludere tverrfaglighet, anvende nærmiljøet, samt se muligheter ut fra det som er tilgjengelig.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleFriluftslivundervisning i kroppsøvingsfaget på mellomtrinnet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record