Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Jonas
dc.date.accessioned2017-09-08T12:41:01Z
dc.date.available2017-09-08T12:41:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453797
dc.descriptionMasteroppgave økonomi og administrasjon BE501 - Universitetet i Agder 2017nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å undersøke om boligprisene i utvalgte norske kommuner er påvirket av boplikten, og hvor stor denne påvirkningskraften er. Boplikt er et veldig interessant tema flere steder i Norge i dag, og dens påvirkning på boligpriser debatteres til stadighet innvendig i kommunene. Over de siste årene har en trend av kommuner vært å velge og fjerne boplikten, etter å ha hatt den tidligere. Fra flere kanter blir det hevdet at fjerning av boplikten vil øke boligprisene i den nevnte kommunen, samt se flere overganger fra helårsboliger til fritidsboliger og en mulig vekst i befolkningen til kommunen. Om dette er det som faktisk skjer har denne oppgaven hatt som hensikt å belyse. Da boligmarkedet er et komplisert og uoversiktlig marked har det i denne oppgaven vært nødvendig å gå grundig til verks, for å finne hvilke komponenter som til syvende og sist virker inn på boligprisene, så problemstillingen til oppgaven besvares på best mulig måte. Oppgaven begynner med sentral bakgrunnsinformasjon om boplikten, dagens forhold og de aktuelle kommunene som er av særlig interesse. I det neste kapittelet belyser jeg relevant teori om boligmarkedet, hedonistiske prisfunksjoner og bopliktens forventede sammenheng i markedet. For å undersøke om boplikten påvirker salgsprisene til boliger benytter jeg meg av tre empiriske modeller. Det neste kapittelet følger derfor opp med nærmere forklaring av disse modellene, og avsluttes med utledning av en hovedhypotese og to kontrollhypoteser for oppgaven. Det endelige datamaterialet mitt ble til slutt bestående av 17 237 observasjoner av boligpriser fra de aktuelle kommunene for analysen. I det femte kapittelet blir prosessen for innhentingen av dette datamaterialet belyst, samt de ulike operasjonene jeg utførte i analyseprogrammet STATA for å danne det endelige utvalget av observasjoner. For å avdekke sammenhengen mellom hovedsakelig boligpriser og boplikten blir datamaterialet i det neste kapittelet først analysert ved bruk av de tre empiriske modellene, deretter brukes disse resultatene til å besvare om oppgavens hypoteser skal forkastes eller ikke. Etter at analysens resultater og svakheter drøftes, blir oppgavens endelige konklusjon at fjerning av boplikten i en kommune faktisk resulterer i en økning i kommunens boligpriser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501nb_NO
dc.titleBopliktens påvirkning på boligpriser : Er boligprisene i utvalgte kommuner i Norge påvirket av boplikten?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumberVII, 115 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal