Recent Submissions

 • Trivsel på arbeidsplassen 

  Nassiri, Kalim (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn: Å være i arbeid spiller en sentral rolle i folkehelseperspektivet, og fungerer som en nøkkelkilde til økonomisk sikkerhet, sosial tilknytning og personlig utvikling. Trivsel på arbeidsplassen er kritisk både for ...
 • Er det forskjeller i næringsinntak blant unge veganere, lacto-ovo vegetarianere, pescetarianere, fleksitarianere og altetende? 

  Ingrid Løvstad (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn: Fokuset på kosthold, og spesielt plantebasert kosthold, gjør at kostholdet til nordmenn er i ferd med å endre seg. Flere unge voksne viser interesse for ulike typer plantebaserte kosthold. Et godt sammensatt ...
 • Hva vet vi om helsepersonell sine erfaringer med å ivareta barn som pårørende? En scoping review 

  Olsen, Hilde (Master thesis, 2023)
  Sammendrag Formål : Denne masteroppgaven ønsker belyse en folkehelseutfordring og synliggjøre hvilke erfaringer helsepersonell ved psykiatriske avdelinger i Norge har i arbeidet med å utføre lovpålagte oppgaver som ...
 • «Barna ble glemt i vår frykt og skam for smitte. Det er skam det!» 

  Ramlo, Julie (Master thesis, 2023)
  Sammendrag Bakgrunn: Pandemier er et folkehelseproblem som kan ha store konsekvenser for individer i samfunnet. Hvordan myndighetene velger å håndtere pandemiene i form av politiske tiltak, kan også påvirke folkehelsa ...
 • Nå er jeg som alle andre elever 

  Martine Havnes (Master thesis, 2023)
  Skolen er en viktig arena for å fremme helse blant barn. Skolen skal utvikle elevenes sosiale og faglige ferdigheter, og forberede elevene til voksenlivet. Elever som ikke mestrer ordinær undervisning, kan ha behov for ...
 • Mentorordningen på Jegersberg gård 

  Steinmann Neess, Joachim (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn: Bruk av alkohol og illegale rusmidler er blant de viktigste risikofaktorene for død og tapte leveår i den norske befolkningen. Det er en stor folkehelseutfordring som har konsekvenser både for samfunnet og for ...
 • Å kjenne voksenlivet på kroppen - Fysisk aktivitet og psykisk helse hos studenter 

  Fahle, Tuva (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn: Overgangen fra ungdomstiden til voksenlivet er en sårbar periode for utvikling av psykiske helseutfordringer. En britisk rapport oppga at det er høyere grad av psykiske helseutfordringer hos studenter enn blant ...
 • Psykisk helse og overvekt blant førsteårsstudenter 

  Veierød, Synne (Master thesis, 2023)
  Sammendrag Bakgrunn: De siste årene har det vært en jevn økning i forekomst av psykiske helseutfordringer, overvekt og fedme. Psykisk helse og overvekt/fedme er tett forbundet og har vist seg å gjensidig påvirke hverandre, ...
 • Fysisk aktivitet og psykisk helse hos småbarnsmødre 

  Brandtzæg, Marthe (Master thesis, 2023)
  SAMMENDRAG Bakgrunn: Flere studier har vist at småbarnsmødre har et lavt fysisk aktivitetsnivå. Dette er også en gruppe som er utsatt for psykiske helseutfordringer slik som fødselsdepresjon. Samtidig er det vist at fysisk ...
 • Ultraprosessert mat tidlig i livet 

  Rorge, Johanne (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn: Vi vet lite om hvordan ultraprosessert mat påvirker småbarn, men de er i en sårbar periode med tanke på en rask vekst og utvikling de første 1000 dagene av livet. Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan ...
 • PREPARED – unge voksnes tanker og erfaringer ved bruk av en e-læringsressurs med fokus på kosthold 

  Ripatti, Katri Rakel (Master thesis, 2023)
  Tittel: PREPARED – unge voksnes tanker og erfaringer ved bruk av en e-læringsressurs med fokus på kosthold Bakgrunn: Ernæringsstatusen til kvinner og menn før befruktning har stor betydning for vekst, utvikling og langsiktig ...
 • Ultraprosessert mat og kognitiv utvikling hos ettåringer 

  Schieke, Puck Andrea (Master thesis, 2023)
  Sammendrag: Bakgrunn: Stadig mer forskning viser en sammenheng mellom kosthold og kognitiv utvikling. En aktuell tematikk innenfor kostholds feltet er betydningen av et økende inntak av ultraprosessert mat for helse. Det ...
 • Does different diets alter the Prevotella-to-Bacteroides ratio of the human gut microbiota? 

  Strobel, Nicki (Master thesis, 2023)
  Background: Overweight and obesity has turned into a global health pandemic, with more than 650 million adults worldwide being classified as obese. There is a need for testing alternative hypothesis to tackle obesity, ...
 • Effekten av tilrettelagt trening på psykisk helse hos studenter 

  Rognlien, Marte Ørbæk (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn: Det har vært en jevn økning i psykiske helseutfordringer blant norske studenter. Tidligere forskning i den generelle befolkningen har vist at tilrettelagt trening kan bidra til reduserte symptomer på depresjon ...
 • "Drop-in Livsmestring", et kommunalt lavterskeltilbud - en kvalitativ studie av ansattes erfaringer 

  Haugland, Vilde (Master thesis, 2023)
  Sammendrag Bakgrunn: Utfordringer med å mestre livet, livskriser og psykiske helseutfordringer er noe de fleste mennesker erfarer i løpet av livet. Når psykiske helseutfordringer oppstår kan det ha negativ innvirkning ...
 • Drop-in Livsmestring, et kommunalt lavterskeltilbud. 

  Nicolaysen, Kristin Flottorp (Master thesis, 2023)
  Prosjektets bakgrunn: Kombinasjonen av et utbredt og økende folkehelseproblem knyttet til psykisk uhelse og lange ventelister i psykiske helsetjenester, gjør at mange mennesker opplever å ikke få hjelp når de trenger det. ...
 • Voksenskole for hjemmeboende personer med demens 

  Losnedahl, Marthe (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn: I dag lever det ca. 101 000 personer med demens i Norge, hvor antallet forventes å dobles innen år 2050 på grunn av en økende andel eldre i befolkningen. Det finnes ingen medisin som bremser utviklingen av ...
 • Klinikers erfaring med brugen af Fibion SENS Motion som klinisk værktøj til behandling af børn og unge med fedme 

  Christiansen, Cecilie (Master thesis, 2023)
  Projektets baggrund: Børn og unge med sygelig overvægt og fedme behandles i specialsundhedstjenesten, hvor der er fokus på fysisk aktivitet og søvn. Accelerometer måler fysisk aktivitet objektivt, og kan bruges til at ...
 • Erfaringer med akselerometermåling av fysisk aktivitet og søvn hos barn med fedme eller sykelig overvekt 

  Foslid, Sara Bøhn (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn: Det var første gang akselerometeret, Fibion Sens Motion, ble benyttet i et behandlingstilbud for barn og unge med fedme eller sykelig overvekt. Barns erfaringer er nødvendig som kunnskapsgrunnlag for å tilpasse ...
 • Om oss, uten oss 

  Ingrid Kronenes Eide (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn: God helse skapes der hvor mennesker lever sine liv. Tidligere erfaringer viser at det ikke er tilstrekkelig med invitasjon til medvirkning fra innbyggere i stedsutviklingen. Medvirkning er et helsefremmende ...

View more