Show simple item record

dc.contributor.authorKjær, Solveig Holme
dc.date.accessioned2020-03-17T08:08:15Z
dc.date.available2020-03-17T08:08:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647086
dc.descriptionMasteroppgave pedagogikk PED511 - Universitetet i Agder 2019en_US
dc.description.abstractDette arbeidet handler om samarbeidet mellom skole og bedrift hovedsakelig i faget "Yrkesfaglig fordypning"på videregående skole. Det er helseservicefagene som er gjenstand for undersøkelser i denne omgang. Problemstillingen til oppgaven er:Hva skal til for å skape et godt samarbeid mellom skole og bedrift?Forskerspørsmålene omhandler tre hovedaktører i samarbeidet: eleven, bedriften og skolen. Første forskerspørsmål er: Hvilkeforventninger har bedriftene til elevens kompetanse når det gjelder fremtreden, kunnskaper,ferdigheter og holdninger knyttet til yrkesutøvelsen? Andre forskerspørsmål er: Hvordan ønsker bedriftene at rammene rundt praksisperioden bør være? Dette knyttet til kriterier for utvelgelse av elever til praksis og oppfølgingen fra lærer i praksis. Tredje forskerspørsmål er:Hvilket ansvar opplever bedriftene at de har for elever som ikke fungerer i praksis? Dette knyttestil om eleven snakker dårlig norsk, viser mangel på interesse, har en negativ fremtreden, ikke holder avtaler ellerikkemøter opp.Studien er kvalitativ og har et induktivt preg. Dettefordi det tas utgangspunkt i egne erfaringer fra yrkeslivet. Teori er valgt utifrafunnene som har fremkommet gjennom semistrukturerte intervjuer med informanter fra bedrifter knyttet til helseserviceyrkene:apotektekniker, helsesekretær og tannhelsesekretær. Tilnærmingen er fenomenologisk, det er informantenes livsverden det søkes etter, og et konstruktivistisk vitenskapssyn ligger til grunn. Kunnskapen blir til gjennom språk, erfaringer og sosiale relasjoner. Den teoretiske delen består av motivasjonsteori og yrkespedagogikk. Funnene tyder påat bedriftene leggervekt på at elevene har "nøkkelkompetanse"før de kommer ut i praksis, mens forventningene til elevenes "yrkeskompetanse" varierer mellom ulike bedrifter. Detlegges stor vekt på at elevene som kommer til dem er motivert og vil lære. Og bedriftene ønsker at skolen forbereder elevene på arbeidslivet. Bedriftene gir uttrykk for at eleversom ikke holder avtaler, ikke viser interesse og har mye fravær er utfordrende å ha i praksis.Aktuelle tiltak som skisseres er at ansvar for å skaffe praksisplasser løftes til skoleeiernivå, at det lages avtalermed arbeidslivet, at skolen har en tettere oppfølging av elever, og at yrkesfaglærerne jobber med elevenes motivasjon og forberedelse til praksis.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectPED511en_US
dc.titleSamarbeid mellom skole og bedrift : Med særlig fokus på helseservicefagene i videregående skoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber93 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal