Show simple item record

dc.contributor.authorHaraldstad, Snorre O.
dc.contributor.authorHåbesland, Lars
dc.date.accessioned2019-10-28T13:22:10Z
dc.date.available2019-10-28T13:22:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624937
dc.descriptionMasteroppgave økonomi og administrasjon BE501 - Universitetet i Agder 2019nb_NO
dc.description.abstractFormålet med masteroppgaven er å undersøke om bomringen har en effektpå boligprisenei Kristiansand. Med støttefra relevant teori, innhentet data, analyser og diskusjon har vi besvart problemstillingen «Har bomringen en effekt på boligprisene i Kristiansand?» Oppgaven starter med å presentere relevant informasjon om boligmarkedet i Kristiansand og bomstasjonene tilknyttet byen. For å gi forskningen et teoretisk grunnlag utledeskonsumentteori, Alonso-Muth-Millsmodellen og den hedonistiske metoden. Deretterutledes det totaltseks hypoteser, herav én hovedhypotese. Hovedhypotesen har som formål å besvare problemstillingen, og de resterende er såkalte kontrollhypoteser, somermed å underbygge hovedhypotesen.Videre er det samlet inn en stor mengde sekundærdata som vi benytter til å gjennomføreen kvantitativ analyse.All data som er brukt i analyser er hentet fra Eiendomsverdi AS, som vi fikk tilgang til gjennom vår veileder. Etter innhenting, omkoding og rensing,satt vi igjen medet datasett bestående av 32.932 salgsobservasjoner i Kristiansand som strekker seg fra 1999 til og med 2018. Med deskriptiv statistikk presenteres de kontinuerlige og binære variablene i tabeller, samt en nærmere beskrivelse, histogrammer og kakediagrammer av den avhengige-og de uavhengige variablene. Analysen starter med en gjennomgang av de forskjellige type regresjonsmetodene og regresjonsforutsetningene, deretter gjennomfører vi en lineær-, semi-og dobbellogaritmisk regresjonsanalyse og måler i hvilken grad de oppfyller forutsetningene. Det var den dobbellogaritmiske regresjonsmodellen som oppfylte forutsetningen best og dermed ble også det den foretrukne modellen. Den dobbellogaritmiske regresjonsanalysen bearbeides og diskuteres, og det resulterer i noe uventede resultater,ogvibestemmer oss derfor å gjennomføre en ytterligere analyse. Analysen bliravgrensettil to områdersom blir anset som relativt like, men er plassert på hver sin side av bomringen. Siden områdene har tilnærmet lik avstand til sentrum, kan vi fjerne variabelen for avstand til sentrum, og på den måten unngår vi problemer med korrelasjon som i første analyse. Vi kan dermed tolke prisforskjellen i områdene som bomeffekten.Resultatene indikerer at bomringenrundt Kristiansand er kapitalisert i form av reduserte boligpriser utenfor bomringen på 7,35%, basert på de forenklingene vi har måtte gjøre.Med tall fra vår modell betyr detat den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen i 2018 er 2.265 NOK lavere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501nb_NO
dc.titleBomringens effekt på boligpriser : En studie av boligmarkedet i Kristiansand i perioden 1999-2018nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber125 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal