Show simple item record

dc.contributor.authorVarlo, Lars Ole
dc.contributor.authorEide, Vegard Korpberget
dc.date.accessioned2018-09-11T09:52:21Z
dc.date.available2018-09-11T09:52:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561958
dc.descriptionMasteroppgave økonomi og administrasjon BE501 - Universitetet i Agder 2018nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å analysere effekten boliglånsforskriften fra 2017 har hatt på boligmarkedet i Oslo. Eiendommer i Oslo har i de senere årene hatt en voldsom prisvekst, og myndighetene har satt i gang regulative tiltak for å dempe dette. Et spesielt tiltak var å innføre boliglånsforskriften i 2017. Forskriften er mye omtalt i media, og det er mange ulike meninger knyttet til tematikken. Dagsaktualiteten i dette gjorde oss nysgjerrige, samtidig kjenner vi ikke til andre masteroppgaver om samme tema. Boliglånsforskriften har virket i kort tid, men skal vurderes allerede i juni 2018, kort tid etter denne oppgaven har innleveringsfrist. For å analysere effekten av forskriften tar oppgaven utgangspunkt i bydelene Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen i perioden fra starten av 2015 til mars 2018. Vi benytter data fra Eiendomsverdi AS og utfører regresjonsanalyser med kontrollvariabler for boligens areal, alder, avstand til sentrum, den generelle prisstigningen i perioden og om forskriften var gjeldende på transaksjonstidspunktet. Oppgaven innledes med bakgrunn for tema. Hovedfokuset i denne delen er å beskrive boligmarkedet som helhet og sekundærboligmarkedet i Oslo, da dette har spesielt fokus i oppgaven. I tillegg vil vi legge frem tidligere kredittreguleringer samt aktuell boliglånsforskrift. Videre presenteres det teoretiske rammeverket som er viktig for forståelsen av funnene, etterfulgt av den økonometriske metoden vi har lagt til grunn for å gjennomføre en god analyse. Deretter utledes hovedhypotesen og tilhørende kontrollhypoteser, og disse testes i etterkant av analysen. For å gjennomføre analysen samlet vi inn 42 608 observasjoner. Dette er alle solgte boliger i våre utvalgte bydeler i perioden januar 2015 til mars 2018. Etter rensing for manglende verdier og trimming for boligtype, stod vi igjen med 37 876 observasjoner som ble benyttet i analysen. Bydelene ble analysert separat, men også samlet i et sammenstilt datasett. Hovedfunnene våre indikerer en sterk sammenheng mellom innføringen av boliglånsforskriften og boligprisene på leiligheter i Oslo, og at den har medført en reduksjon i prisene for samtlige bydeler foruten om én. Samtidig ser vi at verdien på små leiligheter har falt mer enn verdien på alle leiligheter forøvrig. Avslutningsvis diskuteres funnene våre opp mot hensikten som ble lagt til grunn da boliglånsforskriften ble presentert av regjeringen i slutten av 2016.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501nb_NO
dc.titleInnføring av boliglånsforskriften 2017 og boligpriser i Oslo : En empirisk undersøkelse av boligmarkedet i bydelene Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber116 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal