Show simple item record

dc.contributor.authorAabelvik, Henrik
dc.contributor.authorTelle, Lene Christin
dc.date.accessioned2016-11-03T09:26:48Z
dc.date.available2016-11-03T09:26:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419222
dc.descriptionMasteroppgave økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2016nb_NO
dc.description.abstractSammendrag Budsjettet har lenge vært den grunnleggende og mest brukte metoden for økonomisk styring av organisasjoner, og kan defineres som” et tallmessig uttrykk for en virksomhets handlingsplaner for en gitt fremtidig periode”. De siste årene har budsjettet vært utsatt for mye kritikk, blant annet på grunn av at det i stor grad baseres på informasjon fra fortiden, noe som kan hindre endringer og langsiktig tenkning. Tross kritikken, viser det seg likevel at budsjettet er den metoden som blir mest brukt i praksis. Mange ser på det å kvitte seg med budsjettet som utenkelig, men det er likevel noen som har valgt å styre uten budsjett, og har tatt i bruk en ny filosofi og styringsmodell, kalt Beyond Budgeting. Med denne oppgaven ønsker vi å undersøke hvordan den økonomiske styringen i fotballklubber i de to øverste ligaene i Norge foregår, og om den nevnte styringsmodellen kan bidra til en mer effektiv og god økonomistyring. Beyond Budgeting er en dynamisk styringsmodell som går bort ifra tradisjonell budsjettering. Det handler om desentralisering, delegering av ansvar og det å skape tillit mellom organisasjonens ansatte og avdelinger. Denne måten å styre på kan bidra til at viktige avgjørelser tas raskt og effektivt, samt at de tas av rette personer til rett tid. Vice President Performance Manager Development i Statoil, Bjarte Bogsnes, skriver at det handler mer om en filosofi hvor det legges større vekt på hvordan styringen utøves enn om hvilke verktøy som skal erstatte den tradisjonelle budsjetteringen. Siden fotballindustrien skiller seg noe ut i forhold til andre bransjer har vi valgt å ha et kapittel som belyser disse skillene. Kjennetegnene til bransjen legger store føringer for hvordan økonomistyringen skjer, og skaper utfordringer som blant annet IK Start møter som er spesielle for profesjonell idrett. Vi belyser i oppgaven NFFs økonomiske lisenskriterier og et finansielt oppfølgingssystem som legger store føringer for hvordan IK Start samt andre klubber i Tippeligaen og Obosligaen kan styre økonomien sin. I tillegg har NFF opprettet syv økonomiske måleparametere som klubbene må innfri. Det at NFF har så detaljerte og strenge krav til budsjettering, gjør det vanskelig for klubbene å endre måte å styre på. Vi har samlet inn primærdata gjennom elektroniske spørreundersøkelser, hvor undersøkelsesutvalget er alle klubbene i to øverste ligaene, tilsammen 32 stk. Vi undersøkte hvilke styringsverktøy som blir brukt i de ulike klubbene, og fikk 27 svar, som tilsvarer en " 4" svarprosent på 84,4 %. I tillegg spurte vi det samme utvalget om de har hørt om, eller har kjennskap til Beyond Budgeting. Her fikk vi 26 svar, en svarprosent på 81,25 % og resultatene tyder på at flesteparten verken har kjennskap til, eller har hørt om denne styringsmodellen. I tillegg har vi gjennomført dybdeintervjuer med sentrale personer i IK Start, og siden oppgaven tar utgangspunkt i budsjettet og kritikken mot dette, rettet vi undersøkelsen mot økonomisjef, daglig leder og styreleder i klubben. Dybdeintervjuene ble utført for å undersøke respondentenes holdninger og meninger på ulike områder innenfor temaet. Det at vi kun ser på én bransje og én enkelt klubb, gjør at vi ikke kan generalisere funnene våre. Vi har presentert en kort regnskapsanalyse basert på tallmateriale fra IK Start de siste årene. Vi har sett på inntektssiden, kostnadssiden og likviditeten som blant annet har vært synkende for hvert år siden 2011. Klubben har en av Skandinavias flotteste arenaer, men denne står for nærmere 20 % av alle kostnader i klubben, og utbyggingen av arenaen har i stor grad påvirket økonomien. Sparebanken Sør Arena ble ferdigstilt til 2007-sesongen, og de totale bygge kostnadene kom på 400 millioner kroner, som var mye mer enn beregnet. Høye kostnader knyttet til arena, og lav publikumsoppslutning samt et sponsormarked som ikke er sterkt nok, gjør at det blir vanskelig å gå i balanse. Den økonomiske situasjonen i norske fotballklubber er generelt svak, og mange klubber har i stor grad handlet ut ifra et kortsiktig perspektiv, og har glemt å legge til side kapital i tilfelle dårlige tider. Klubber har i for stor grad budsjettert feil, spesielt med for høye inntekter, og mange har fått svi for høye spillerlønninger og lange kontrakter som ble inngått i en god økonomisk periode. Inntektene er den mest usikre posten hos fotballklubber, og det er vanskelig å forutse hva disse blir i de ulike periodene. Mesteparten av inntektene er i stor grad påvirket av sportslige resultater, og usikkerheten rundt denne posten gjør det vanskelig å operere med detaljerte budsjetter, da disse foreldes hurtig. NFFs krav legger store føringer på økonomistyringen, og de har som nevnt ovenfor syv måleparametere som klubbene må styre etter. Alle disse er finansielle nøkkeltall uten noen form for relativ tankegang. Nøkkeltall er begreper som de fleste som har kjennskap til økonomi kjenner til, de baseres på et budsjett, skal være lette å måle, og kan være en fornuftig måte å holde kontroll. Utfordringen er å måle de rette tingene, og det kan stilles spørsmål ved om alle NFFs nøkkeltall er hensiktsmessige mål. Slik situasjonen er i norske fotballklubber i " 5" dag tyder mye på at de ikke fungerer, og at bruk av relative KPIer, og ikke kun finansielle nøkkeltall bør være noe som blir brukt mer, eventuelt i hvert fall som tillegg. Det å rette fokuset mot en mer helhetlig styringsmodell med mindre fokus på detaljerte budsjetter, kan hjelpe fotballklubbene til å styre mer effektivt. NFF sitt krav til budsjettering vil likevel være en utfordring i forbindelse med en eventuell endring av styringsmodell. Selv om klubbene må utføre de nødvendige handlinger i forhold til kravene som er satt, trenger de ikke å bruke unødvendig mye tid og ressurser på budsjetteringen utover dette. Det å supplere bruken av budsjettet med en helhetlig styringsmodell kan være en mulig løsning. Tanken ved Beyond Budgeting som styringsverktøy er å se fremover, og å kunne lære av omgivelsene rundt, samt ta hensyn til ting som skjer underveis istedenfor å kun følge opp det som har skjedd gjennom budsjettet. Gjennom våre intervju med økonomiansvarlig i IK Start, daglig leder og styreleder i klubben, og sett i lys av de særegenheter som eksisterer i Tippeligaen, fremkommer det flere faktorer som medfører usikkerhet økonomisk sett, og vi ser at det eksisterer betydelige styringsutfordringer. Både tippeligaen og obosligaen er upredikerbare ligaer, hvor det er vanskelig å forutse sportslige prestasjoner og inntekter. Dette medfører en risiko for at man kan havne i en uønsket situasjon som medfører et press i forhold til å satse over evne, og man risikerer å havne i en ond sirkel. Beyond Budgeting modellen har enkelte svakheter som vi har påpekt underveis, men gjennom samtaler med sentrale personer fra klubben samt diskusjonen rundt modellen tror vi dette er utfordringer som kan løses, og at det er mulig å skape et godt modellmessig rammeverk for implementering. I utredningen har vi ikke laget en fullstendig Beyond Budgeting modell, men heller presentert noen KPIer basert på Beyond Budgeting filosofien som gir IK Start noen klare mål å styre etter. Vi er av den oppfatning at det kunne vært hensiktsmessig for IK Start å innføre styringsmodellen Beyond Budgeting. Vi ser imidlertid at klubbens vanskelige økonomiske situasjon, samt deres utfordringer knyttet til dagens økonomistyring, vil vanskeliggjøre en slik implementering. Vårt inntrykk er at klubben i dag har et kortsiktig fokus, og at organisasjonen ikke er klar for en fullstendig implementering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subjectBE501nb_NO
dc.titleFra tradisjonelt budsjett til en mer dynamisk styring av norske fotballklubber : et casestudie av IK Startnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber109 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record