Show simple item record

dc.contributor.authorTorsøy, Torbjørn
dc.date.accessioned2012-02-22T08:36:55Z
dc.date.available2012-02-22T08:36:55Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/139158
dc.descriptionMasteroppgave i pedagogikk- Universitetet i Agder 2011no_NO
dc.description.abstractIntensjonen med oppgaven var todelt hvorav den andre delen beror på den første. Den første delen bestod i å finne ulike motivasjonsfaktorer som ligger til grunn for å gjøre et vedvarende frivillig arbeid. Den andre delen bestod i å se i hvor høy grad motivasjonen til en som arbeider for en frivillig organisasjon kan gå innenfor disse ulike motivasjonsfaktorene. Får å kunne gi noen svar var det nødvendig å utvikle et verktøy som inneholdt ulike motivasjonsfaktorer som til sammen kunne favne om fenomenet motivasjon og beskrive hva som motiverer til et frivillig arbeid. En utarbeidet en triadisk resiprok modell med følgende tre dekkende motivasjonsfaktorer: mestringstro, behov/atferd og miljø. Verktøyet ble brukt til å kategorisere motivasjonen til frivillig arbeid og slik også testet ved å se om intervjuene gav data som verktøyet ikke favnet om. Verktøyet viste seg å være vellykket da det kunne håndtere all data som kom inn i intervjuene. Det kom likevel frem et par svakheter som en må være bevisst når en benytter verktøyet; det ubevisste vil være vanskelig å fange opp gjennom intervju, og kan også farge intervjuet. I tillegg vil respondentens alder være en innvirkende faktor på resultatene. En må også være klar over at en ikke frisk person vil kunne ha samtlige tre motivasjonsfaktorer tilstede og likevel ikke motiveres. En vil da anse fysisk eller følelsesmessig tilstand som affektiv og ødeleggende for motivasjonen. I modellen vil en også med fordel kunne revurdere antallet behov som tas med da flere av de ulike behovene i denne sammenhengen viste seg å være totalt fraværende i det frivillige arbeidet. I modellen arbeidet en ut fra fire ulike problemstillinger: 1. Er flere signifikante motivasjonsfaktorer en forutsetning for å motiveres til frivillig arbeid? Modellen kunne ikke falsifisere problemstillingen da resultatene entydig indikerte at flere signifikante motivasjonsfaktorer er en forutsetning for å motiveres til frivillig arbeid. 2. Kan en utelukke en eller flere av de tre grunnleggende motivasjonsfaktorene som ligger som hjørnesteiner i den triadisk resiproke modell? Modellen kunne ikke falsifisere problemstillingen da resultatene entydig indikerte at ingen av de tre grunnleggende motivasjonsfaktorene kunne utelukkes som hjørnesteiner i den triadisk resiproke modell. 3. Finnes det motivasjonsforhold som ikke dekkes av oppgavens teori? Modellen kunne ikke finne motivasjonsforhold som ikke ble dekket av oppgavens teori og indikerer at modellen er fullstendig i sitt teoretiske innhold. 4. Kan det frivillige arbeidet gi en så høy grad av motivasjon at en kan oppleve flow? Intervjuet avdekker at samtlige av respondentene har opplevd følelsen av flow i sitt frivillige arbeid. Modellen viser at samtlige av respondentens triadiske faktorer var til stede under opplevelsen og at ingen av faktorene kunne utelukkes. Den nå utprøvde triadisk resiproke modell består av teori som viste seg å kunne favne om og beskrive vedvarende motivasjon til frivillig arbeid. Det teoretiske grunnlaget består i teorien om faktorers resiproke forhold til hverandre, samt de triadiske faktorene mestringstro, behov/atferd og miljø. Rent teknisk er flow bestående av indre motivasjonskrefter, flow er også en personlig prosess. Tilstanden er altoppslukende av motivasjon og tiltrer når ytre forutsetninger er til stede og det individuelle ferdighetsnivået balanseres opp mot utfordring hos aktøren. Om flow vil være mulig å oppnå gjennom et frivillig arbeid avhenger av om de ytre forutsetningene som personen trenger er tilstede i den frivillige organisasjonen, samt at personen opplever at nivået av mestring kan balanseres opp mot utfordringer som organisasjonen kan tilby. Gjennom empiri så har en funnet at samtlige av respondentene har opplevd flow i sin respektive organisasjon og det arbeidet som er ideelt for dem. Altså kan en videre si at de gitte forutsetningene kan møtes, også for personer med andre behovsstrukturer, det handler bare om å identifisere sine behov og finne en organisasjon som kan tilfredsstille disse behovene. Flow, som er toppen av motivasjon, er så absolutt et fenomen som lar seg oppleves gjennom arbeid for en frivillig organisasjon. Verken verktøyet eller funn tilknyttet de ulike motivasjonsfaktorene lar seg ikke generalisere da det empiriske omfanget er for lite. Likevel vil det kunne gi en indikasjon på motivasjonsfaktorer som ligger til grunn for motivasjon og hvordan disse motivasjonsfaktorene virker på hverandre. Oppgaveskrivningen har ikke siktet mot å oppnå vitenskapelig anerkjent grad av generalisering. Rammene ved en masteroppgave, i forhold til tid og omfang, begrenser muligheten til å kunne oppnå vitenskapelig generaliserbarhet, spesielt innenfor et såpass omfattende fagfelt som motivasjon. Ved å forske på fenomenet gjennom intervju har en heller siktet mot å kunne gi nettopp en indikasjon på motivasjonsfaktorer til frivillig arbeid. Hva angår fenomenet flow så er det tydelig at respondentene gjennom sitt frivillige arbeid har opplevd flow, det falsifiserer i så måte at en ikke kan oppnå topp motivasjon gjennom frivillig arbeid. Betingelsene lar seg derimot ikke generalisere.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationPED 511
dc.titleDen triadisk resiproke modell : motivasjonsfaktorer for frivillig arbeidno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283no_NO
dc.source.pagenumber93 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record