Show simple item record

dc.contributor.authorNordbakke, Monica
dc.date.accessioned2010-03-01T12:49:50Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138066
dc.descriptionMasteroppgave i matematikkdidaktikk- Universitetet i Agder 2009en
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er tilpasset opplæring. I Norge har retten til tilpasset opplæring vært lovfestet siden 1998. Mitt forskningsspørsmål lyder: Hvordan gjennomfører lærere på mellomtrinnet tilpasset opplæring i matematikk? Studien omhandler læreres matematikkundervisning i forhold til tilpasset opplæring og elevenes faglige prestasjoner. Det empiriske utgangspunktet er to lærere som begge har deltatt på etterutdanningskurs i matematikk hos meg og underviser i en 5. og i en 7. klasse på to skoler i samme kommune. I denne studien har jeg benyttet kvalitativ metode. Dataene er innhentet gjennom spørreskjema, fokusgruppemøte, ustrukturert intervju og klasseromsobservasjon. Hensikten har vært å utvikle forståelse for lærere og deres utøvelse av tilpasset opplæring både ved å ha en dialog med dem, observere dem i samtale med sine kollegaer og delta i deres egen undervisning. Det er forsket lite på tilpasset opplæring og kun et begrenset antall studier er gjennomført og vil bli berørt i litteraturgjennomgangen. Resultatene fra disse vil være å finne i kapittel 2 som fokuserer på publisert arbeid innenfor dette temaet. I tillegg er temaet behandlet i en rekke fagdidaktiske og pedagogiske bøker. Tilpasset opplæring er dessuten sterkt forankret i den gjeldende læreplanen, Kunnskapsløftet (KD, 2006). Begge lærerne benyttet en rekke metoder og anvendte ulike verktøy for å tilpasse undervisningen i sin klasse. Gjennomgående trekk var variasjon i undervisningen, bruk av ulike læremidler og oppgavetyper, differensiering og forskjellige måter å organisere elevgruppa på. Lærerne var også bevisste på hvordan de formidlet lærestoffet slik at det passet hver enkelt elev og ledet til forståelse selv om de hadde forskjellige undervisningsmåter. En tilnærming til matematikken som kan karakteriseres som tradisjonell matematikkundervisning, var til stede hos begge deltakerne. Det er lite sannsynlig at det vil bli funnet eller utviklet en snarvei til tilpasset opplæring. En enkel oppskrift på vellykket tilpasning til alle elever har heller ikke kommet ut av dette studiet. Hovedgrunnen kan være at dette sentrale prinsippet griper inn i store deler av skolens undervisning. Hver klasse og den enkelte elev er helt særegen, og det kreves en dyptgående analyse for å kartlegge situasjonen og sette i gang en undervisning i tråd med tilpasset opplæring. Forskningen som førte til denne masteroppgaven har gitt meg mer kunnskap om hvordan tilpasset opplæring kan gjennomføres på mange forskjellige måter og hvor stor virkning det kan medføre hvis det ikke tas hensyn til dette lovfestede kravet. Mitt håp er at dette vil være et bidrag til økt kompetanse om dette viktige temaet innenfor opplæringen på norske skoler.en
dc.format.extent4516692 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Agder, University of Agderen
dc.subject.classificationMA 500
dc.titleLæreres gjennomføring av tilpasset opplæring i matematikk : en kvalitativ studie av to lærere som har vært på etterutdanningskurs i matematikken
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Mathematics: 410::Applied mathematics: 413en
dc.source.pagenumber164 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record