Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWinkelman, Iman
dc.date.accessioned2012-11-29T08:37:34Z
dc.date.available2012-11-29T08:37:34Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135861
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2012no_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg bruk av produktkalkyler i forbindelse med prissetting og lønnsomhetsberegninger innen grafisk industri. Oppgaven består av en teoretisk og en praktisk del, med tillegg av en beskrivelse av forskningsprosessen. Gjennom oppgavens teoretiske del etableres et rammeverk for å forstå de kompliserende forhold knyttet til behandlingen av ulike kostnader i kalkylesammenheng. Her vises det blant annet til hvordan fordelingen av de indirekte kostnadene er en vanlig kilde til målefeil i produktkalkyler. Videre beskrives og drøftes de tradisjonelle kalkyleformene med utgangspunkt i anvendelsesrelevans, kostnadsfordeling og identifiserte svakheter. Ensidig bruk av volum som kostnadsdriver og risiko forbundet med bruk av metodene til prissetting er blant forholdene som blir vektlagt. I et eget kapittel presenteres og evalueres aktivitetsbasert kalkulasjon som en alternativ måte å drive produktkalkulasjon på. Metoden innebærer blant annet at det benyttes flere kostnadsdrivere enn volum ved fordelingen av de indirekte kostnadene.I forlengelsen av dette drøftes det hvordan produktkalkyler kan forbedres med utgangspunkt i tiltak av både beregningsteknisk og strategisk karakter. Kapittelet inneholder også fakta om utbredelsen av de ulike kalkyleformene i Norge og relevant historikk knyttet aktivitetsbasert kalkulasjon. Historikken illustrerer hvordan ønsket om forbedring av de tradisjonelle produktkalkylene var den direkte foranledningen til introduksjon av abc-metoden som nytt verktøy for kostnadsfordeling. Som en avslutning på den teoretiske delen lanseres et generelt uttrykk for å estimere målefeilen forbundet med produktkalkulasjon.Uttrykket identifiserer målefeilen til å være differansen mellom et produkts særkostnad og alternativkostnad, og de faktisk registrerte produktkostnadene. Oppgavens empiriske del innledes med en beskrivelse av den grafisk bransjen. Bransjen preges av at den er «overmoden». Årsaken ligger i teknologisk og strukturelle forhold som medfører økt konkurranse fra utlandet i kombinasjon med opprettholdelse av overkapasitet i det norske markedet for trykkeritjenester. Etter innledningen følger en gjennomgang av funnene basert på studien av tre ulike case-bedrifter innen trykkerisektoren. Funnene viser flere ting. For det første fremkommer det at alle de tre case-bedriftene benytter produktkalkyler til prissetting. Metodebruken spenner imidlertid vidt; hver av de tre undersøkte case-virksomhetene benytter «sin» metode, enda de tilhører samme bransje og i prinsippet lever av å omsette identiske trykkeritjenester. Metodebruken omfatter både divisjonskalkulasjon, bruk av bidragsmetoden med målsatt dekningsbidrag, og en enkel kalkylemodell med et prosentvis påslag på den direkte materialkostnaden (papirkostnaden). En av de undersøkte case-virksomhetene skiller seg delvis fra de andre, ved at virksomheten fraviker bruk av produktkalkyler i forbindelse med prissetting av anbudsoppdrag. Her baserer virksomheten sine priser på oppfattet markedspris gjennom innhenting av prisopplysninger fra konkurrerende virksomheter. Funnene viser videre at bruk av produktkalkyler til lønnsomhetsberegninger er mer begrenset enn først antatt; bare en av de tre undersøkte case-virksomhetene beregner konsekvent lønnsomheten ved gjennomførte ordrer. For de to andre virksomhetene, foretas dette sjeldent eller aldri. Presentasjonen av de empiriske funnene følges opp av en evaluering. Evalueringen viser at produktkalkylene som anvendes medfører målefeil, blant annet gjennom unøyaktig fordeling av de indirekte kostnadene og undervurdering av kapitalkostnadene. Kostnadene forbundet med ledig kapasitet synliggjøres ikke gjennom kalkylene for noen av de undersøkte case-bedriftene og den strategiske anvendelsen av produktkalkylene synes mer eller mindre fraværende. Det konkluderes med at de identifiserte svakhetene bidrar til å svekke presisjonen i styrings- og beslutningssignalene som produktkalkylene gir i forbindelse med prissetting og lønnsomhetsberegninger. Gjennom et eget kapittel med anbefalinger er forslag til forbedringer illustrert gjennom etableringen av en alternativ kalkylemodell basert på prinsippene bak aktivitetsbasert kalkulasjon. Her fordeles de indirekte kostnadene til produktene basert på produktenes etterspørsel etter ulike aktiviteter knyttet til produksjonen. Kostnadene forbundet med ledig kapasitet synliggjøres tilsvarende.Hensikten er å få frem at produktkalkyler innen grafisk industri kan forbedres ved at kunnskap om produksjonsprosessene i bransjen kombineres med teoretisk kunnskap på området for kostnadsteori og produktkalkulasjon. Avslutningsvis oppsummeres oppgaven gjennom lansering av konkrete forslag til videre forskning på området for produktkalkulasjon.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleBruk og evaluering av produktkalkulasjon innen grafisk industrino_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumber116 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel