Show simple item record

dc.contributor.authorVågsvoll, Ingrid Cecilie
dc.date.accessioned2011-10-28T08:07:10Z
dc.date.available2011-10-28T08:07:10Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135692
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2011no_NO
dc.description.abstractJeg ble introdusert til Ekvivalent Tilbudspris-modell (ETP-modell) av Øystein Meland. Modellen er et verktøy for tildeling av oppdrag, med tanke på å komme frem til det økonomisk mest gunstige tilbudet. Jeg ønsker å benytte denne masteroppgaven til å se nærmere på prosessen ved en tildeling av et oppdrag. Jeg tok utgangspunkt i en offentlig anskaffelse av en ekstern prosjektleder og formulerte følgende problemstilling: Hva er rett vekting av tildelingskriterier ved kontrahering av en ekstern prosjektleder i et offentlig byggeprosjekt? Som grunnlag for å kunne komme frem til vekting tok jeg utgangspunkt i RIF- og RIAS-statistikkene. Disse viser gjennomsnittlig lønnsnivå og regnskapstall for 2010/2009 fra et representativt utvalg av rådgivende ingeniørbedrifter. Statistikkene ga meg grunnlag for å teste ut modellen med tanke på tre kriterier. Disse var utdanning, erfaring og relevans. Gjennom litteratur fant jeg at det ikke finnes noen generelle tildelingskriterier som alltid kan brukes. Disse må tilpasses for hver tildeling, med tanke på hva som er viktig for å oppnå målet med anskaffelsen. For en prosjektleder vil utdanning, erfaring og relevans måle tilbyders kvalitet, og er følgelig, i tillegg til pris, den beste måten å evaluere tilbydere på. For å komme frem til rett vekting foretok jeg simuleringer av vektingene. Rett vekting er i oppgaven min formulert som den vektingen som tilsvarer en gitt kompetanses markedsverdi. Markedsverdien har jeg funnet med grunnlag i gjennomsnittslønnsnivåene i RIF-statistikken. Det jeg fant var at formell utdanning er den faktoren som klart bør vektes høyest. Erfaring bør vektes nest høyest og relevans noe lavere. Dette vil si at arbeidsgivermarkedet i gjennomsnitt er villig til å betale mer for utdanning enn for erfaring og relevans. For å kunne sammenligne det materialet jeg fant har jeg også inkludert en modell som benyttes for tildeling av oppdrag i Agder Energi Nett. Samme simulering ble foretatt på denne modellen, med tanke på og også her finne markedsbasert vekting. Simuleringen av denne modellen førte til lik rangering av kompetansekriteriene som i ETP-modellen, ved at utdanning fikk høyeste vekt, deretter erfaring og til sist relevans. Med grunnlag i disse vektingene utarbeidet jeg en oppfølgingsproblemstilling. Vil markedsbasert vekting av tildelingskriterier gi utslag i like tildelingsresultat ved bruk av ulike tildelingsmodeller? For å komme frem til et svar på denne problemstillingen benyttet jeg reelle tilbydere av en prosjektleder med tanke på å komme frem til en vinner. Jeg testet ut modellene ved å benytte de markedsbaserte vektingene. Vinneren var i begge modellene den tilbyderen som hadde oppnådd høyeste poengsum på kvalitetskriteriene. Videre kom tilbyder med laveste pris dårligst ut i begge modellene, ved lav vekting av pris. Dette var også den tilbyderen som kom klart dårligst ut med tanke på kompetanse. For å se nærmere på den effekten pris har på resultatet av en tildeling, foretok jeg en oppjustering av pris påvirkningskraft. Dette betydde at mer vekt ble lagt på pris og mindre vekt ble lagt på tilbydernes kvaliteter. Dette resulterte igjen i like resultat i modellene. Ved en gitt økning i pris påvirkningskraft forekom det en endring i rekkefølgen av tilbyderne, hvor tilbyderen med lavest pris overtok som vinner av anbudet. Resultatet fra simuleringen av vektingene er interessant fordi dette gir et bilde av hvordan kompetanse bør belønnes, og videre hvordan dette i sammen med pris øker sannsynlighet for å finne den tilbyderen med det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Dette gir i utgangspunktet et godt grunnlag for å finne svar på oppfølgingsproblemstillingen. Likevel er resultatet jeg har kommet frem til ved testingen av modellene kun basert på ett tildelingsresultat hvor jeg har foretatt testing på kun to ulike modeller. Dette betyr at resultatet ikke kan generaliseres, men kun indikere at markedsbasert vekting av tildelingskriterier kan føre til at samme tilbyder vinner anbudet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleEkvivalent Tilbudspris-modell : markedsbasert vekting som grunnlag for offentlig anskaffelse av en ekstern prosjektlederno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumber110 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record