Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHye,Linda
dc.contributor.advisorElgueta, Nichole M.Silva
dc.contributor.authorBrandsrud, Monica
dc.contributor.authorGunnufsen, Anett
dc.date.accessioned2022-09-26T16:26:07Z
dc.date.available2022-09-26T16:26:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:108371841:33371872
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3021568
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å sette fokus på psykososialt arbeidsmiljø og hvilken betydning ledelse har for arbeidsmiljøet. Vi har undersøkt vår egen organisasjon og vi tok utgangspunkt i 10 kommunale bofellesskap innenfor habilitering og rus/psykisk helse i Kristiansand kommune som hadde vært med i et nærværs- og kulturbyggingsprosjekt -«OPP prosjektet». Problemstillingen som drøftes i oppgaven er: “Hvordan opplever ansatte i bofellesskap i Kristiansand kommune sitt arbeidsmiljø? I hvilken grad mener de ledelse har betydning for et godt arbeidsmiljø?” Vi har valgt å bruke en kvalitativ metode og case-studie som forskningsstrategi. Hovedkilden til empiri er kvalitative intervjuer. 11 informanter fra 6 ulike bofellesskap som hadde tilknytning til OPP prosjektet ble intervjuet. Vi foretok dybdeintervju og brukte en intervjuguide som hjelp til å strukturere funnene. Data er analysert gjennom å bruke tematisk innholdsanalyse. Funnene i studien viser at våre informanter i all hovedsak opplever sitt arbeidsmiljø som bra, og at de trives. Vi fant at det var motiverte ansatte som opplevde høy grad av mestring, og høy grad av indre motivasjon. Samtlige informanter oppgav at de er drevet av høy indre motivasjon i jobbutførelsen og la spesielt vekt på relasjon til beboerne i bofellesskap som noe som gav mening i jobben. De opplevde høy grad av autonomi i sitt arbeidsmiljø. Mål er en viktig faktor i dette, og våre funn viser at målene i disse bofellesskapene var litt uklare/uuttalte. Studien viser også at ledelse har høy grad av betydning for et godt psykososialt arbeidsmiljø. Viktige lederegenskaper: faglig kompetente, kjennskap til brukergruppen, tydelighet, fysisk tilstedeværelse, relasjonskompetanse, delegere oppgaver som er tilpasset den enkelte ansatte, og ikke minst kunne håndtere konflikter og vise retning. Vi fant at arbeidsmiljø i bofellesskap har sitt eget særpreg, og denne konteksten må forståes riktig. Kunnskap fra denne studien kan være et bidrag til at framtidige prosjekter og nærværsarbeid vil ta utgangspunkt i hva det enkelte arbeidsmiljø trenger, og å sikre medvirkning fra ansatte. Organisasjonsstruktur og lederegenskaper har betydning for det psykososiale arbeidsmiljøet, og det må tilpasses de ulike kulturene som preger ulike arbeidsplasser.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleEn bra dag på jobb?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel