Show simple item record

dc.contributor.advisorFasting, Merete Lund
dc.contributor.authorStordrange, Annette Tveiten
dc.date.accessioned2022-07-12T16:23:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:110000323:20561290
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004762
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Livsmestringsbegrepet ble presentert for første gang i offentlige dokumenter av Ludvigsen-utvalget i NOU 2015:8 fremtidens skole (NOU 2015:8, s.49). Livsmestring ble først tatt i bruk i skolesammenheng, nærmere bestemt i stortingsmeldingen som gikk ut på en fornyelse av kunnskapsløftet (St.Meld. 28. 2015-2016). Kunnskapsdepartementets rammeplan (2017) for barnehagens innhold og oppgaver ble revidert i 2017, og livsmestring kom inn som et nytt begrep i barnehagen. Formål og problemstilling: Formålet med denne studien har vært å undersøke hva slags refleksjoner, erfaringer og tanker barnehagelærere har overfor temaet livsmestring i barns lek i natur. Som nyutdannet barnehagelærer i 2020, ønsket jeg å få en bredere forståelse av hvordan man som barnehagelærer kan bli mer bevisst på bruken av livsmestring i barns lek i natur. I denne studien ble følgende problemstilling besvart: «Hvordan kan barns lek i natur bidra til barns livsmestring?» Metode: Studien er forankret i en kvalitativ forskningstilnærming innenfor et hermeneutisk vitenskapssyn. Det er gjennomført 5 semistrukturerte intervjuer med barnehagelærere fra 5 forskjellige barnehager i Norge. I forkant av disse ble det gjennomført to prøveintervju. Datamaterialet ble transkribert og analysert etter Postholm & Jacobsen`s konstant komparativ metode med åpen, aksial og selektiv koding. Utfra dette ble det utarbeidet to hovedkategorier: livsmestring og barns lek i natur. Funn: Noen sentrale funn viser at barnehagelærerne opplevde arbeidet med livsmestring som utfordrende og nytt, samt spennende. De uttrykker at barns lek i natur kan bidra i forhold til barns livsmestring. Noen hovedfunn fra studien viser at barns utendørs lek handler om å gi barn mulighet for trivsel, kroppslighet, trygghet og sosial kompetanse. Disse faktorene mener de er viktige i barns lek, og de kan ifølge informantene være med og bidra til livsmestring. Konklusjon: Min konklusjon er at det er til dels manglende informasjon mellom formuleringen av livsmestringsbegrepet i rammeplanen, med hensyn til hvordan lek ute i natur er inkludert som en del av barnehagens innhold og oppgaver. Denne studien viser at det er behov for mer forskning og faglig kunnskap som barnehagelærerne kan støtte seg til i arbeidet med livsmestring og barns lek i natur. Jeg mener det etter hvert vil være behov for å evaluere dagens rammeplan for barnehagen hvor livsmestringsbegrepet spesifiseres og utdypes mer. Nøkkelord: Trivsel (Well-being), selvfølelse, medvirkning, kroppslighet, sosial kompetanse, trygghet, frihetsfølelse, kreativitet og fantasi.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.title"Dette har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg sikkert" En kvalitativ undersøkelse av fem barnehagelæreres erfaringer om hvordan barns lek i natur kan være med å styrke livsmestring hos barn.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record