Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVerdal, Helene
dc.contributor.authorVegusdal, Mariell Frestad
dc.date.accessioned2020-09-21T11:10:59Z
dc.date.available2020-09-21T11:10:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationVerdal, H. & Vegusdal, M. F. (2020) Revisors fratredelse : Har revisorer problemer med å vurdere vilkår og tidspunkt for fratredelse? (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678778
dc.descriptionMaster's thesis in Accounting and auditing (BE508)en_US
dc.description.abstractRevisor har en viktig rolle som samfunnets tillitsmann og er en del av systemet som skal bekjempeøkonomisk kriminalitetog hindre useriøse selskaper i å drive virksomhet.Ett av virkemidlene revisor kan benytte er å trekke seg somrevisor.Ved å fratre fra et revisjonsoppdrag tvinger revisor revisjonspliktige til å gjøre endringer og innrette seg etter gjeldende lovverk. Dersom de ikke innrette seg,vil de bli stående uten revisor og til slutt tvangsoppløst. Problematikken rundt revisors fratredelse er i stor grad pregetavvurderingenav hva som skal til for at revisor skal fratre og på hvilket tidspunkten eventuellfratredelse skal skje. Formålet med denne oppgaven er å se på om det finnes forhold som påvirker revisors skjønnsmessige vurdering av fratredenog om revisorer trekker seg fra revisjonsoppdrag på riktigtidspunkt. Itillegg er informantene i undersøkelsen er delt opp i de tre ulike grupper basert på revisjonsselskapets størrelse, for å se om det finnes ulikheter i fratredelsespraksisen hos de ulike selskapene. Vi har også gått inn i endringer i lovverk som følge av den nye revisorloven som er under utarbeidelse som kan ha påvirkning for revisors fratredelse. Resultatene i undersøkelsen viser at det finnes mye usikkerhet omkring fratredelse. Det fremkommerav funneneat store andeler av informantene i ettertid har settat de egentlig burde fratrådt, uten å gjøre det, eller at de har fratrådt på for sent tidspunkt. Langvarige kundeforhold ser også ut til å ha en påvirkning på revisors fratreden. Store deler av intervjuobjektene opplever det som vanskeligere å fratre fra kunder man har opparbeidet seg et tillitsforhold til.Funnene viser også at det hender at revisorerbenytter unnskyldende begrunnelser i stedet for den reelle årsaken, for å fratre fra oppdrag de ikke ønsker å ha.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE508en_US
dc.titleRevisors fratredelse : Har revisorer problemer med å vurdere vilkår og tidspunkt for fratredelse?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Helene Verdal, Mariell Frestad Vegusdalen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en_US
dc.source.pagenumber110en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal