Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRimstad, Merete
dc.contributor.authorMyklebust, Siri Tengs
dc.date.accessioned2019-12-09T12:29:27Z
dc.date.available2019-12-09T12:29:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2632310
dc.descriptionMasteroppgave ledelse ORG917 - Universitetet i Agder 2019nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi kartlagt to ungdomsskoler ved hjelp av kartleggingsverktøyet Organizational Culture Assesment Instrument(OCAI). Lagård ungdomsskole i Rogaland og Lillesand ungdomsskole i Aust-Agder. Gjennom denne kartleggingen fant vi ut hvilke organisasjonskultur som var dominerendei de to skolene og hvilke trekk i organisasjonskulturen som muligens kan forklare ulikhetene i eksamensresultatenesom elevene ved de to skolene oppnår.Innledningsvis i oppgaven forklarer vi bakgrunnen for prosjektet vårt og presenterer de to skolene.I teoridelen vektlegger vi hva kultur er ved hjelp av Cameron og Quinn(2013)teoretiske utlegg. Vi belyser også ulike dimensjoner og svakheter i begrepeneorganisasjonskultur og organisasjonsdesign. Vi viser tilblant annet innhold og mønsterdimensjoner for å vise det psykologiske aspektet vedorganisasjonskultur. Her forsøker vi å frem at enkelte forskereser betydningen av at det er psykologisk naturlig å gjøre en fortolkning på den organisasjonskulturen som maninngår i.Stjernemodellen til Galbraith(1995) er også et hjelpemiddel vi har benyttet oss av i oppgaven for å synliggjøre tenkningen om organisasjonsdesignpå et strukturelt nivå.I metodedelen har vi satt søkelyspå den empiriske forskningen av organisasjonskultur. Ved hjelp av Jacobsen (2005) diskuterer fordeler og ulemper ved kvalitativ og kvantitativ metodefor å begrunne vårt valg av metode.Som nevnt har vi kartlagt og belyst de dominerende organisasjonskulturene ved Lillesand ungdomsskole og Lagård ungdomsskole. Kulturenesom er mest dominerende i begge skolene er klankultursom er preget av samarbeidogenfamiliær struktur.Når vi studererforskjellen mellom nåværendeog foretrukketorganisasjonskultur i forhold til skolenes dominerende kultur i begge skolene oppdager vi et visst avvik.Det dreier seg om forholdet til markedskultur. På Lillesand ungdomsskole ser vistort sett samsvar, mens det på Lagård ungdomsskole er et moderat avvik. 7Det samme mønstret ser vi på de underliggende innholdsdimensjonenei kulturanalysene.Lillesand ungdomsskole ser ut til å ha en mer helhetlig organisasjonskulturenn hva tilfellet er vedLagård ungdomsskole.Til slutt i oppgaven ser vi på trekk iorganisasjonskulturene som muligens kan forklare variasjonen i eksamensresultatenemellom to ellers sammenlignbare skoler. Vi har undret oss over at Lillesand ungdomsskole gjennomgående har høyere eksamensresultater enn Lagård ungdomsskole.Kan ulikhetene knyttes til styrken i den dominerende organisasjonskulturen (og de underliggende dimensjonene i kulturen? Cameron og Quinn(2013) går langt i knytteresultatoppnåelse til organisatorisk oppslutningav en dominerende organisasjonskultur.For ledere avbåde små og store organisasjoner ser vi verdien av å kartlegge organisasjonskulturen i virksomheten slik at nødvendige kulturendringer kan gjøres for å skape mest mulig enhetligekulturer,og derigjennom størst mulig måloppnåelse. Resultatene som vi har kommet frem til er i samsvar med Cameron og Quinns tenking om organisasjonskultur. Resultatene våre viser dermed viktighetenavå bruke kartlegging av organisasjonskultur som et ledelsesverktøyfor å få kunnskap om organisasjonen og ha et bedre utgangspunkt eventuelle endringer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectORG917nb_NO
dc.titleEn komparativ analyse av organisasjonskultur og skoleresultaternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber64 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal