Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrøsvik, Olav
dc.date.accessioned2019-11-12T09:25:05Z
dc.date.available2019-11-12T09:25:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627862
dc.descriptionMasteroppgave innovasjon og kunnskapsutvikling ME513 - Universitetet i Agder 2019nb_NO
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg studerthvordan aspekter ved digitalisering kan hjelpe Equinorå bevare kunnskap i selskapet.Denne problemstillingener knyttet opp mot en dagsaktuell casesom belyses i oppgaven.For å belyse problemstillingen på en hensiktsmessig måte har jeg benyttet meg av primærkilder, og satt dem sammen til et analytisk rammeverk som presenteres i slutten av teorikapittelet.Det analytiske rammeverket har jeg utviklet på egenhånd.Dette rammeverket blir benyttet som et verktøy gjennom diskusjonsdelen av oppgaven, som munner ut i delkonklusjoner.Jeg har i alt utført seks dybdeintervjuerfor å øke min forståelse av hvordan selskapetforholder seg til digitalisering og kunnskapsbevaring i hverdagen. Dettehar munnet ut i et datagrunnlag, som jeg har satt opp mot teori innen erfaringsoverføringog innovasjonsmåter.Sett i kontekstmed datainnsamlingen kunne jeg gjenkjennefenomenerfralitteraturen, samtidig som om jeg selv oppdaget nye sammenhenger.Ved å se på hvordan selskapetforholder seg til digitalisering og kunnskapsbevaring, som er sentrale aspekter i studien, har jeg avdekket flere viktige faktorer som spiller inn for at kunnskapsbevaring kan fungere ved hjelp av digitalisering.Det er hovedsakeligtre delkonklusjoner idenne oppgavensom vil være viktig for Equinor å forholde seg tilifølge analysen. Den første delkonklusjonen er at selskapetmå systemat isereeksisterende,ustrukturertedata, for å kunne trekke nytte av den.Dette er fordi datagrunnlagetinneholdermye erfaringsbasert kunnskapi form av erfaringsrapportersom selskapetkontinuerlig har lagret i ulike databasestrukturer.Dette er kjerneargumentet i oppgaven, og konsekvensen ved å ikke gjennomføre tiltaket er at kunnskapi selskapetvil gå tapt, eller forbli ubrukt.Ut ifra dette trekkes andre delkonklusjon, som er at selskapetmå gjøre informasjon tilgjengelig i sentrale systemer som gjør at den kan søkes opp av relevante aktører. Videre, for at erfaringsinnhentingskal fungere i praksis,er selskapetavhengig av at kunnskapen de lagrer og senere benytter erkvalitetssikret.Hvis de ikke kvalitetssikrer data risikerer deå gjøre dyrebare feil, dade kan komme til å utføre arbeid som er basert på feileller utdatert informasjon.Dette er den tredje delkonklusjonen.Hvordankvalitetssikringavdokumenterog data fungerer,vil ikke bli belyst i oppgaven, da det fremkommer at disse faktorene er av svært teknisk art.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME513nb_NO
dc.titleDigitalisering i Equinor – En løsning på bevaring av kunnskap? : En casestudie av digitalisering som bidragsyter til kunnskapsbevaring i et energiselskapnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber71 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal