Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøyning, Kjetil
dc.date.accessioned2019-10-09T10:23:02Z
dc.date.available2019-10-09T10:23:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621120
dc.descriptionMasteroppgave ledelse ORG917 - Universitetet i Agder 2019nb_NO
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er effekter av nettverksamarbeid på region-og kommune-nivå. Et utviklingstrekk man nå seri offentlig sektor,er økende bruk av nettverk(Aarsæther, 2013). Digitaliseringhar en viktig rolle iden videre samfunnsutviklingenog kan i seg selv fremme nettverksorganiseringen av samfunnet (Baldersheim, Haug & Øgård, 2008). Problemstillingen for oppgaven er: Betydning av nettverkssamarbeid ved innføring av velferdsteknologi i 30 agderkommuner.Følgende forskningsspørsmål ønskes besvart: 1.Hvilken betydninghar nettverkssamarbeidet RKGhatt for Agder på region-og kommunenivå?2.Hvilken betydning har RKG hatt for innføring av velferdsteknologi i agderkommunene?3.I hvilken grad oppnår RKG målsetningene?4.Hva betyr ledelse, organisering og administrasjon for funksjonen i nettverket RKG?5.Hvordan bør RKG videreutvikle seg fremover?For å besvare spørsmålene er det gjennomført en spørreundersøkelse blant de 30 agder-kommunene som inngår inettverketRKGe-helsei Agder. Som teoretiske perspektiv benyttes teori om offentlig sektor i endring, utviklingslinjer innen styring og ledelse, samt teori om nettverk og nettverksledelse. Jacobsens (2014) analytiske modell for evaluering av interkommunalt samarbeidbenyttes i oppgaven.Hovedfunnene i studien er at nettverket har hatt stor effektpå innflytelse, effektiv innføring av velferdsteknologi ogeffektiv informasjonsspredning. Det er etablert en lærings-og delingskultur. RKG har bidratt til helhetlig tilnærming for å løse felles utfordringer som integrasjon og digitalsikkerhet/sårbarhet.Styrket innovasjonskapasitet og direkte økonomiske gevinster oppleves hittil i noe mindre grad, men det er variasjon i forhold til kommune-størrelse. Derimot viser samarbeidet flere indirekte økonomiske gevinster, slik som stordrifts-fordeler og forenkling av søknadsprosesser. Det er avgjørende for effektene at RKGbestår av kommunale ledere og har et aktivt sekretariat.Avslutningsvis trekkes det opp noen praktiske og teoretiske implikasjoner som studien har hatt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectORG917nb_NO
dc.titleBetydning av nettverkssamarbeid ved innføring av velferdsteknologi i 30 agderkommunernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber118 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal