Show simple item record

dc.contributor.authorSheikh, Mehwish
dc.contributor.authorBinwa, Vanessa
dc.date.accessioned2019-09-16T10:03:22Z
dc.date.available2019-09-16T10:03:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616937
dc.descriptionMasteroppgave revisjon og regnskap BE508 - Universitetet i Agder 2019nb_NO
dc.description.abstractStadig flere selskaper går konkurs, og selskapets overlevelsesevne kan dermed være en usikkerhet vedutarbeidelsen og revisjonen av et årsregnskap. Samtidig har vifunnet at revisors vurdering av fortsatt driftikke nødvendigvis uttrykkes som vesentlig usikkerheti revisjonsberetningen for disse selskapene. Denne studien forsøker å undersøke revisorens evaluering av fortsatt drift vurderingenfor konkurstruede selskap. I denne studienanalyserer vi utvalgte finansielle nøkkeltall og revisorens evaluering av ledelsens vurdering av fortsatt drift. Vi har benyttet metodetriangulering, ved å kombinere kvantitativ og kvalitativ analyse. Den kvantitative delen består av en undersøkelse av 46 aksjeselskaper som åpnet konkurs på Sørlandet i 2018. Detsist avlagt årsregnskapetble analysert og delt i to grupper, avhengig av om revisjonsberetningen inneholdt vesentlig usikkerhet om fortsatt drift eller ikke. Regnskapstallene ble anvendt for beregningen av de utvalgte finansielle nøkkeltallenefor å se hvorvidt det forelå forskjeller mellom de to gruppene. T-tester ble utført ved bruk av Microsoft Excel. Den kvalitative delen består av dybdeintervjuerav fem revisorer. Formålet med intervjuene var å få en dypere forståelse av hvordan revisorer evaluerer fortsatt drift vurderingen for selskaper med usikkerhetsfaktorer knyttet tilfortsatt drift.Våre funn viser at finansielle nøkkeltall alene ikke kan være avgjørende for utstedelse av en revisjonsberetning med vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift.Likviditet og egenkapital er mye brukt av revisorene i praksis ved vurdering av et selskapsevne til fortsatt drift. Det kan være på grunn av at innsideinformasjon er viktig i avgjørelsen til revisoren om hvilken type beretning som utstedes. Det ble gjennom intervjuer avdekket at det er en del faktorer som er viktigevedevalueringen av fortsatt drift. Revisoren ser blant annet på historikken til selskapet, dets planer om fremtiden, hvilke tiltak styret har tenkt å iverksette og hvorvidt disse tiltakene er realistiske og gjennomførbare.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE508nb_NO
dc.titleUtfører revisor en tilfredsstillende fortsatt drift vurdering for konkurstruede selskaper?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber68 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal