Show simple item record

dc.contributor.authorDragsund, Helge
dc.contributor.authorKosmo, Jørn
dc.date.accessioned2019-03-04T08:31:08Z
dc.date.available2019-03-04T08:31:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2588379
dc.descriptionMasteroppgave ledelse ORG917 - Universitetet i Agder 2018nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn:Før kommunesammenslåingen i 2020, består Norge av 426 ulike kommuner. Disse kommunene møtes av de samme forventningene uavhengig av størrelse, økonomiog geografisk beliggenhet. Forventningene erknyttettil primæroppgavene som innbefatter tjenesteproduksjon, forvaltning, samt rollen som samfunnsaktør. For å løse disse oppgavene har det de siste årene vært en økende forventing til kommunene om effektivisering gjennom innovative løsninger, uavhengig av likheter eller ulikheter mellom kommunene.Formål: Hensikten med oppgaven har vært å forsøke å identifisere kjennetegn hos kommuner som møter disse utfordringene med en organisasjonskulturpreget av skapekultur. Vi har derfor utformet følgende problemstilling:Hva kjennetegner kommuner som har, eller scorer høyt, på skapekultur?Metode:Oppgavens forskningsdesign er basert på kvantitativmetode, hvor kartleggingsverktøyet OCAIer benyttet for å kartlegge kulturprofilen til kommuner over hele landet. Innsamling av data er gjort ved hjelp av digitale spørreskjema som er sendt ut, samlet inn,og bearbeidet vedUniversitet i Agder i perioden 2016-2018.Resultat:Våre funn bekrefterat små kommunerhar høyere score på skapekultur enn store kommuner. Vi finner også antydninger tilat kommuner med inntekter overlandssnittet,og ledelse som forventer at ansatte er risikovillige, unike, innovative, og gir medarbeiderne frihet til å finne nye løsninger,scorer høyerepå skapekultur.Konklusjon:Små kommuner scorer høyere på skapekultur enn store kommuner. Skal store kommuner dra fordel avskapekultur,må de innrette seg i mindre autonome enheter,slik at dekannyttiggjør segverdiene ikulturuttrykket. Det er sør i landet vi finner de kommunene som scorer høyest på skapekultur.De kommunenesom scorer høyest på skapekulturhar også inntekter over landssnittet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectORG917nb_NO
dc.titleHva kjennetegner kommuner som har, eller scorer høyt på, skapekultur?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber75 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal