Show simple item record

dc.contributor.authorBaretto, Stian Tveiten
dc.contributor.authorEide, Øystein Dyvik
dc.date.accessioned2018-10-08T10:00:59Z
dc.date.available2018-10-08T10:00:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2566814
dc.descriptionMasteroppgave industriell økonomi og teknologiledelse IND590 - Universitetet i Agder 2018nb_NO
dc.description.abstractStrømnettet må dimensjoneres etter de største effekttoppene i året, som typisk er på juleaften, når alle lager middag samtidig, eller på årets kaldeste dag, da alle varmeovner står på. Dette betyr at strømnettet i alle andre perioder har ledig kapasitet. For å sikre en mer effektiv utnyttelse av det eksisterende strømnettet, må disse effekttoppene reduseres og jevnes ut. Et tiltak for å oppnå dette er forbrukerfleksibilitet. I begrepet forbrukerfleksibilitet inngår både endringer i kundeadferd som følge av prissignaler, og fjernstyrte utkoblinger av forbrukslaster. Å redusere eller unngå å forsterke strømnettet for å håndtere et behov som kun oppstår én eller få ganger i året, vil gi reduserte kostnader for nettselskapene, noe som til syvende og sist vil gi kundene lavere nettleie. I denne utredningen er det studert hvorvidt forbrukerfleksibilitet kan være et alternativ til nettinvesteringer. For å belyse temaet, er det utarbeidet følgende problemstillinger: 1. Etablere modell for å vurdere virkemidlene effekttariff og fleksibilitetsavtale i distribusjonsnettet. 2. Anvende modellen på case i distribusjonsnettet hos Agder Energi Nett: a) Hvor stort er problemet? b) Hva er den økonomiske verdien av utsatte investeringer tilknyttet transformatoroppgraderinger som følge av forbrukerfleksibilitet? 3. Kartlegge for hvilke andre utfordringer Agder Energi Nett opplever at forbrukerfleksibilitet kan være en problemløser. For å besvare problemstillingene er det gjennomført en casestudie på Agder Energi Nett, med både en kvalitativ og kvantitativ tilnærming. Den kvantitative empirien er forbruksdata fra 5314 nettstasjonstransformatorer i perioden 1. desember 2017 til og med 1. mars 2018. Den kvalitative empirien er innsamlet via intervjuer og mailkorrespondanser med sentrale personer i nettselskapet, for å innhente nødvendig informasjon for å besvare utredningens problemstillinger. Det er utarbeidet en modell for å gjennomføre en intensiv analyse av de økonomiske verdiene av utsatte investeringer i distribusjonsnettet. I modellen er det inkludert scenarier for økt energiforbruk som følge av en økning i elbiler, og topplastreduksjon som følge av effekttariffer og fjernstyrte utkoblinger av forbrukslaster. III En transformator kan operere på 120 prosent av sin merkeytelse med lave omgivelsestemperaturer. I den studerte perioden er det kun to prosent av de studerte nettstasjonstransformatorene til Agder Energi Nett hvor maksbelastningen overstiger dette. Utredningens funn viser at det totale økonomiske potensialet for utsatte investeringer til transformatoroppgraderinger i Agder Energi Netts distribusjonsnett, isolert sett, er begrenset. Det totale økonomiske potensialet er beregnet til i underkant av to millioner kroner i scenarioet hvor forbrukerfleksibilitet har størst potensial. I tilfellene hvor forbrukerfleksibilitet kan utsette investeringer synes det likevel at de økonomiske verdiene er tilstrekkelige til å kjøpe utkoblbare forbrukslaster fra kundene. Hovedgrunnen til at det totale potensialet vurderes til å være begrenset, er fordi det er svært få nettstasjonstransformatorer modellen i utgangspunktet vurderer at må oppgraderes som følge av overbelastning. Funnene fra kartleggingen av nettselskapets øvrige potensial for forbrukerfleksibilitet i strømnettet underbygger den eksiterende teorien på feltet. Karleggingen gir et grunnlag for videre studier innenfor temaet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectIND590nb_NO
dc.titleForbrukerfleksibilitet: Et alternativ til nettinvesteringer? : En analyse av potensialet for forbrukerfleksibilitet for Agder Energi Nettnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Elektrotekniske fag: 540::Elkraft: 542nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber104 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal