Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHjelle, Anette
dc.date.accessioned2018-04-05T10:24:20Z
dc.date.available2018-04-05T10:24:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2492783
dc.descriptionMasteroppgave Multimedia and Educational Technology MM500 - Universitetet i Agder 2017nb_NO
dc.description.abstractOpplæring av ansatte er arbeidsgivers plikt og arbeidstakers rett, og er derfor en sentral del ved ethvert arbeidsforhold. Ansattes mulighet for utvikling og innflytelse i egen arbeidssituasjon har også vist seg å være fundamentale drivere for engasjement på arbeidsplassen. I samsvar med den teknologiske utviklingen muliggjør det for design av effektive læringsressurser som kan bidra med å tilgjengeliggjøre læringsmateriell, og på samme tid være med på å engasjere ansatte ved gjennomføring av bedriftsopplæring. I nåværende opplæringssituasjon i Posten Norge AS er det kun én metode for opplæring av postbud i en postrute, og den går ut på at den lærende er fysisk med en kollega og kjører selve ruten. Målet for casestudien er å undersøke hvorvidt en videobasert læringsressurs kan fungere for opplæring i postruter. I forbindelse med gjennomføring av studien er en læringsressurs bestående av en 360° video og en rutetest utviklet, testet og evaluert. Deltakerne besto av ti ansatte fra Posten Norge, fordelt mellom fire ulike distribusjonsenheter i Kristiansand. Datakilder er samlet ved hjelp av teoretisk rutetest, spørreundersøkelse, praktisk kjøretest og intervju. Undersøkelsene samlet både kvalitativ og kvantitativ data. Det som skiller denne studien fra tidligere forskningsundersøkelser hvor teknologi blir benyttet for læring av ruter, er at det i tillegg til å navigere gjennom en fastsatt trasé, skal utvalget også tilegne seg kunnskap om plassering av postkasser og stopp, rekkefølgen av de, samt adressen til stoppene og eventuell tilleggsinformasjon. Bakgrunnen for å gjennomføre studien er at video som læringsverktøy er et veldokumentert felt. Derimot er bruk av 360° video i læringssammenheng et mindre utforsket felt. Det finnes også mangfoldige studier og litteratur innen bruk av spill og simulering for læring av ruter eller miljøer, men det er betraktelig mindre litteratur hvor 360° video er benyttet for læring av ruter og det som dette innebærer. Resultater fra undersøkelsene indikerer at 360° video i kombinasjon med en evalueringstest kan være et godt hjelpemiddel for å lære en postrute. Samtlige deltakere i undersøkelsen lykkes i å kjøre og finne fram i ruten. Målinger av prestasjonen er foretatt i praksis fordi dette er den mest hensiktsmessige måten å vurdere hvor mye informasjon som er ervervet fra det virtuelle miljøet. Et vesentlig resultat fra studien viser at samtlige deltakere kunne se fordeler ved å ta i bruk læringsressursen, og at muligheten for å lære en rute på kortere tid og på eget initiativ var hovedårsakene til dette. Konklusjonen er at læringsressursen kan være med på å tilgjengeliggjøre opplæring og at deltakerne opplevde at den støttet læring av en postrute. Studien er verdifull fordi den tar for seg hvordan 360° video på best mulig måte kan utvikles for læring av postruter og hvilke hensyn som må tas med tanke på design og teknologi. Fremgangsmåte og implikasjoner for design som utviklere kan følge ved utvikling av en videobasert læringsressurs er grundig testet og dokumentert i avhandlingen. Forståelsen av hvilken innvirkning de ulike faktorer har, og hvordan de fungerer i kontekst ved læring av postruter, kan være til hjelp ved utvikling og design av effektive læringsressurser for virtuell læring av ruter og miljø. Nøkkelord: Læringsteknologi; Selvregulert læring; Bedriftsopplæring; Instruksjonsdesign; 360° videonb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectMM500nb_NO
dc.subjectLæringsteknologinb_NO
dc.subjectSelvregulert læringnb_NO
dc.subjectBedriftsopplæringnb_NO
dc.subjectInstruksjonsdesignnb_NO
dc.subject360 grader videonb_NO
dc.titleUtvikling, testing og evaluering av en videobasert læringsressurs for selvstyrt bedriftsopplæring : En casestudie fra Posten Norge ASnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Annen informasjonsteknologi: 559nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber130 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal