Show simple item record

dc.contributor.authorErsfjord, Torunn Iveland
dc.date.accessioned2017-03-15T11:58:17Z
dc.date.available2017-03-15T11:58:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434188
dc.descriptionMasteroppgave velferdsstudier ME509 - Universitetet i Agder 2016nb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne studien har vært å undersøke om det eksisterer en helhetlig forvaltning av EØS-regelverkets prinsipp om oppholdsrett for EØS-borgere i offentlig forvaltning, i et gitt distrikt i Norge på et gitt tidspunkt (våren til høsten 2015). Med oppholdsrett menes retten til å oppholde seg og arbeide i Norge uten oppholdstillatelse under visse rammebetingelser gitt av EØS-avtalen. Med innføringen av denne ordningen ble det ordinære systemet med oppholdstillatelser for EØS-borgere erstattet med en ordning hvor offentlige ansatte (såkalte ”EØS-portvakter”) skal foreta en kontinuerlig vurdering av om EØS-borgernes oppholdsrett er til stede. Portvokterne bestemmer således hvem som får tilgang til offentlige goder og utvidede rettigheter i Norge og hvem som skal avvises. Portvokterne jeg har identifisert og intervjuet i forbindelse med denne studien er ansatte i utlendingsseksjonen i politiet, NAV forvaltning, NAV Eures, NAV lokal og Skatteetaten. Studiet har vært gjennomført som en kvalitativ studie hvor jeg gjennom gruppeintervju (5 grupper á 2-5 informanter), observasjonsstudier og dokumentstudier har undersøkt hvordan offentlige ansatte på lokalt plan opplever å arbeide med vurderinger av EØS-borgeres oppholdsrett etter EØS-regelverket. Ved bruk av tematisk koding av mine empiriske data har jeg identifisert fem hovedutfordringer for EØS-feltet; 1) Informantene opplever at rammeverket (lov- og regelverk, rundskriv og praksisnotater) de har tilgjengelig på EØS-feltet er uklart og mangelfullt, noe som åpner opp for at 2) vurderingene de tar baseres på utstrakt bruk av skjønn. 3) Portvokterne mangler også innsikt i hvordan andre portvoktere foretar vurderinger av oppholdsrett og er usikre på om det gjøres like vurderinger både innad i egen etat og i ulike etater. 4) I tillegg finner jeg en uklar ansvarfordeling mellom politiet og NAV hva gjelder ansvaret for å vurdere oppholdsrett, og jeg finner 5) manglende formell koordinering og samarbeid mellom portvokterne på lokalt plan. Jeg har valgt å bruke implementeringsteori og teori om bakkebyråkrati i denne oppgaven i forhold til tolkning av funnene. Studien viser at EØS-feltet oppleves som fragmentert og uklart for portvokterne. Portvokterne har betydelig definisjonsmakt når det gjelder hvordan de tolker lov- og regelverk, og det er ikke uvanlig at bakkebyråkrater implementerer politikk som er vedtatt på overordnet plan på ulik måte både i og mellom etater. Mine funn viser at det er nødvendig med koordinering av EØS-feltet slik at vi sikrer en bedre arbeidshverdag for de ansatte, og også fordi likebehandlingsprinsippet av EØS-borgere som unionsborgerdirektivet er bygget på skal ivaretas av norsk offentlig forvaltning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME509nb_NO
dc.titleEØS-portvokternenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber97 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal