Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjørkås, Liv Jorunn
dc.date.accessioned2010-03-01T12:17:10Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138080
dc.descriptionMasteroppgave i matematikkdidaktikk- Universitetet i Agder 2009en
dc.description.abstractProsjektet Læringsfellesskap i matematikk (LCM) foregikk i perioden fra januar 2004 til desember 2007. Norges forskningsråd gav støtte til prosjektet under programmet Kunnskap, Utdanning og Læring (KUL). LCM-prosjektet bestod av flere deler. En av delene var en longitudinell studie, som denne oppgaven er en del av. Målet med studien var å få et bilde av elevers forståelse i matematikk og hvordan den utvikler seg gjennom prosjektet. Det var også ønskelig at testingen skulle gi lærere bedre innsikt i elevers begreper i matematikk (Grevholm, 2007). Elevene som deltok i studien ble gitt en skriftlig test ved begynnelsen og ved slutten av skoleåretåret. Denne oppgaven tar for seg resultatene fra testen i tall og algebra, som ble gjennomført i 4.klasse og 7. klasse høsten 2006 og våren 2007. Når det gjelder 7. trinn, så er resultatene tatt inn bare i forbindelse med fokus på ekvivalens og elevers løsninger av oppgaver som berører dette. Med utgangspunkt i testresultatene vil jeg prøve å svare på følgende forskningsspørsmål: -Hva slags oppgavetyper har størst utvikling i løsningsfrekvensen, hva gjør elevene det bra på og hva har de størst problemer med sett i forhold til begrepskunnskap og prosedyrekunnskap? -Hvordan er elevenes kunnskaper sammenliknet med L97? -Hvordan er elevenes forståelse av likhetstegnet? Testresultatene tyder på at det er størst utvikling i oppgaver som krever begrepskunnskap. Når det gjelder oppgaver med høy løsningsfrekvens, er det et overtall av disse som krever begrepskunnskap. Videre krever oppgavene med lav løsningsfrekvens også begrepskunnskap og prosedyrekunnskap. Oppgavetypene med størst utvikling i løsningsfrekvensen, er oppgaver der elevene skulle bruke mønster som utgangspunkt for en telle- eller regnestrategi, lese av hele tall på ei tallinje, vise brøken ¼ visuelt, foreta subtraksjon av tosifrede tall og enkel multiplikasjon, samt finne et tall til venstre for likhetstegnet. Videre gjør elevene det best på oppgaver der de må kunne ha forståelse for posisjonssystemet, oppdage mønster med subtraksjon og addisjon av samme tall i ei tallrekke, addere med tosifrede tall, gjennomføre enkel multiplikasjon, velge riktig regneuttrykk til en tekstoppgave, se sammenhengen mellom multiplikasjon og gjentatt addisjon, lese av hele tall på ei tallinje, vise brøken ½ visuelt og sammenligne størrelsen på naturlige tall. Til slutt viser testresultatene at elevene gjør det dårligst på oppgaver der de må oppdage et avansert mønster i ei tallrekke og kunne prioritere regneoperasjoner, samt finne et tall til venstre for likhetstegnet. Oppgavetypene som hadde størst utvikling i løsningsfrekvensen, samsvarer godt med en del av fellesmålene for småskoletrinnet og hovedmomentene for 4.klasse i L97. Også de oppgavetypene elevene mestrer bra samsvarer med målene i L97. Oppgavene de har problemer med viser likevel at de har noen mangler i forhold L97. Testresultatene tyder på at en del av KUL-elevene har en ufullstendig forståelse av likhetstegnet. Omkring 40 % av elevene i 7.klasse gir feilsvaret 7 på oppgaven 14 : 2 = □ ∙ 14, noe som helt klart viser at de ikke tolker likhetstegnet relasjonelt. Dette kan understøtte at en årsak til at elevene på 4.trinn har problemer med å finne et tall til venstre for likhetstegnet, kan være at også disse har en ufullstendig forståelse av likhetstegnet. Siden ingen oppgaver i testene bare hadde til hensikt å teste elevenes forståelse av likhetstegnet, er det umulig å vite hvor mange av KUL-elevene som virkelig har problemer med dette.en
dc.format.extent1958416 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Agder, University of Agderen
dc.subject.classificationMA 502
dc.titleAnalyse av testresultater fra KUL-LCM prosjektet i 4. og 7.klasse med vekt på fjerde trinnen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Mathematics: 410::Analysis: 411en
dc.source.pagenumber130 s.en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel