Show simple item record

dc.contributor.authorTesaker, Ellen Marie
dc.date.accessioned2008-06-19T09:02:43Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138037
dc.descriptionMasteroppgave i matematikkdidaktikk - Universitetet i Agder 2008en
dc.description.abstractOppgaven er en del av KUL -prosjektet Learning Communities in Mathematics (LCM). Åtte skoler og et team av didaktikere fra, den gang, Høgskolen i Agder har arbeidet sammen for å utvikle læring og undervisning i matematikk. Prosjektet ble offisielt avsluttet i 2007, men det finnes fremdeles materiale som ikke er ferdigbearbeidet. Et sentralt begrep i KUL-LCM prosjektet er inquiry community. Det søker å være et undersøkende fellesskap mellom lærere og didaktikere for å utvikle læring og undervisning i matematikk (2007). The idea was that all members of the project would inquire into how to improve mathematics learning and teaching in classrooms and inquiry could form basis of the actual classroom teaching of mathematics (Jaworski, 2007, s. 14). En komponent i KUL-LCM-prosjektet er en longitudinell del der elevene gjennomfører en skriftlig test i begynnelsen og slutten av et skoleår. Målet er å se hvordan elevenes faglige utvikling er gjennom et skoleår. Det er også mulig å se hvordan trendene er over lengre tid. Dette arbeidet ligger under den longitudinelle delen av LCM-prosjektet og oppgaven bygger på datamateriale fra skriftlige matematikktester som er gjennomført på 9. og 11. trinn skoleåret 2006-2007. Jeg har valgt å fokusere på minoritetsspråklige elever og matematikk. Arbeidet har derfor blitt et sammenliknende studie av minoritetsspråklige elever og elever med norsk morsmål. Intensjonen har vært å undersøke om disse to elevgruppene presterer forskjellig på skriftlige tester og i tilfelle hvilke oppgaver gruppene skårer ulikt på. Jeg søker også i oppgaven å finne ut noe om hvordan matematikkundervisningen kan tilrettelegges for minoritetsspråklige elever. I oppgaven blir følgende forskningsspørsmål stilt: • Hvordan presterer minoritetsspråklige elever på skriftlige matematikktester, sammenliknet med elever med norsk morsmål? • Hvilke oppgaver skårer minoritetsspråklige elever høyere på enn elever med norsk morsmål? Hvilke oppgaver skårer minoritetsspråklige elever lavere på? • Hvordan kan matematikkundervisningen tilrettelegges for minoritetsspråklige elever? Forskningsmaterialet til denne oppgaven har vært begrenset, og jeg er derfor forsiktig med å trekke noen klar konklusjon etter denne studien. Det vi ser er, at minoritetsspråklige elever ikke skårer verken lavere eller høyere enn elever med norsk morsmål på 11. trinn. På 9. trinn har de minoritetsspråklige elevene ikke noen framgang gjennom skoleåret 2006-2007, mens elever med norsk morsmål har framgang. Vi ser også at elever med norsk morsmål har størst framgang på algebraoppgaver, mens minoritetsspråklige elever har en tilbakegang på enkelte av disse oppgavene. Det som kommer klarest fram i forhold til tilrettelegging av undervisningen, er at minoritetsspråklige elever må få bruke sitt morsmål i matematikktimene, og at vi igjen må få et uttalt mål om at minoritetsspråklige elever skal bli funksjonelt tospråklige. This thesis is part of the Learning Communities in Mathematics (LCM) project. Eight schools and a team of didacticians from, at that time, the University College of Agder have worked together to develop learning and teaching in mathematics. The project was officially terminated in 2007, but there is still material to be worked through. A central term in the LCM-project is inquiry community. It is seeking to be an exploring community between teachers and didacticians to develop learning and teaching in mathematics (Jaworski, 2007). The idea was that all members of the project would inquire into how to improve mathematics learning and teaching in classrooms and inquiry could form basis of the actual classroom teaching of mathematics (Jaworski, 2007, s. 14). A component in the LCM-project is a longitudinal part were students carry out a written test in the beginning and at the end of a school year. It is also possible to study how the trends are throughout a longer time period. This work comes in under the longitudinal part of the LCMproject and this thesis is built upon results from written test in mathematics that were carried out at 9th and 11th grade during the school year 2006-2007. I have chosen to focus on language minority students and mathematics. This work has thus become a comparable study of language minority student and student with Norwegian as their first language. The intention has been to investigate if these two groups of student are performing differently at written test and if so, in which exercises the two groups has different scores. In this thesis I am also seeking to explore how the teaching of mathematics can be adapted to language minority students. In this thesis the following research questions will be raised: • How do language minority students perform on written tests in mathematics compared to students with Norwegian as their first language? • In which exercises do language minority students get a higher score compared to students with Norwegian as their first language? Which exercises do language minority student get a lower score? • How is the teaching in mathematics adapted to minority language students? The research material in this thesis has been limited and for that reason I will be careful not to draw any clear conclusions after this study. What we see is that minority language student do not get either lower or higher scores compared to students with Norwegian as their first language in 11th grade. In 9th grade however, the minority language students do not show any progress throughout the school year 2006-2007, while students with Norwegian as their first language do show progress. We find too that student with Norwegian as their first language has the best progress on algebra exercises, while minority language student shows a decline in some of these exercises. As for the adaptation of the teaching it seems clear that minority language students should get to use their first language in the mathematics classes, and that we again should have a spoken aim that minority language students should become functionally bi-lingual.en
dc.format.extent3252601 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen
dc.subject.classificationMA500
dc.subject.classificationMA502
dc.titleMinoritetsspråklige elever og matematikk : en komparativ studie av skriftlige tester på 9. og 11. trinnen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Mathematics: 410en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en
dc.source.pagenumber134 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record