Show simple item record

dc.contributor.advisorHeskestad, Terje
dc.contributor.authorSalmon, Martin Haugan
dc.date.accessioned2024-04-27T16:23:16Z
dc.date.available2024-04-27T16:23:16Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:181436182:52536853
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3128274
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractØkonomirapportering i byggeprosjekter er sammensatt og ofte preget av mye usikkerhet, spesielt i store og komplekse prosjekter. I mange byggeprosjekter rapporteres resultat som kalkulert, helt frem til slutten av prosjektet og kanskje til og med etter overlevering, før det oppdages at man ikke oppnår rapportert inntjening. Implisitt indikerer dette at det ikke er rapportert i henhold til regnskapsloven og standarder, og at prosjektet ikke har hatt kontroll på kostnader og/eller inntekter. I prosjektene dette forkommer, verserer det ulike hypoteser om hva årsakene er. Motivasjonen for oppgaven er å undersøke om det er noen av disse forklaringene som skiller seg ut som fellesnevnere, og om så, diskutere mulige tiltak. Med bakgrunn i dette, ble oppgavens problemstilling; Hvorfor må noen prosjekter gjøre store nedskrivninger sent i gjennomføringsfasen, og hvordan kan Veidekke forbedre påliteligheten i prosjekters økonomirapportering? Oppgavens tema befinner seg i grensesnittet mellom økonomi og prosjektledelse. I teorikapittelet gjennomgås overordnede krav til rapportering etter lover og standarder, og i prosjekter spesielt. Videre vektlegges teori knyttet til kostnadsoppfølging og usikkerhetsstyring i prosjekter. I den teoretiske delen knyttet til organisatoriske forhold gjennomgås temaer knyttet til organisering av prosjekter og sentrale aspekter ved menneskelig kapital. Oppgaven er en kvantitativ studie som analyserer bygg- og anleggsprosjekter i Veidekke. Analysene baseres på en spørreundersøkelse sendt ut til omtrent 1000 funksjonærer med stillinger i prosjekter i Veidekke, over hele Norge. I tillegg har undersøkelsen ett åpent spørsmål, som danner grunnlag for en liten kvalitativ del som supplement til resultatene. Ulike hypoteser knyttet til problemstillingen testes ved hjelp av statistiske metoder. Resultatene viser at to av hypotesene har statistisk signifikans; H9 og H13. H9 = Det er sammenheng mellom involvering av sekundærgruppen i prosjektets oppfølging og rapportering av økonomi og V1. H13 = Det er sammenheng mellom gjennomsnittlig alder på funksjonærer i prosjektet og V1. I begge testene er V1 den avhengige variabelen; nedskrivning av prosjekter senere enn 6 måneder før overlevering til kunde. I diskusjonskapittelet drøftes resultatene i sammenheng med teori, praktiske forhold og forskningens begrensninger. I konklusjonen oppsummeres resultatene og det foreslås tiltak Veidekke kan vurdere for å redusere forekomsten av prosjekter med nedskrivninger sent i gjennomføringsfasen; tydeliggjøring av krav til involvering i økonomirapportering og insentiver for å beholde senioransatte, samt sikre erfaringsoverføring til yngre generasjoner.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleØkonomirapportering i prosjekter - En kvantitativ undersøkelse av årsaker til at prosjekter mister kontroll over økonomirapportering, og må foreta nedskrivninger av resultat sent i gjennomføringsfasen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record