Show simple item record

dc.contributor.authorKalsås, Lars Anuglen
dc.date.accessioned2020-03-18T07:10:12Z
dc.date.available2020-03-18T07:10:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647286
dc.descriptionMasteroppgave samfunnskunnskap SV505 - Universitetet i Agder 2019en_US
dc.description.abstractTema for oppgåva var å undersøke rektorrollai norske ungdomskular.Rektorrolla erein sværtvariert leiarstilling med mange krav og forventingar.Med utgangspunkt i eit kontekstuelt perspektiv der leiarrolla er avhengige av dei samanhengane eininngår i, var detinteressant å sjå om organisering kunne vera med å påverkaleiarrolla. Problemstillinga eg utarbeida var «korleis kan variasjon i den kommunale organiseringa påverke rektorrolla». For å svare på denne problemstillinga brukte eg fem forskingsspørsmål. Eg såg det også som relevantåbruke kvalitativ metode, med halvstrukturerte intervju. Eg haddeintervju med seksrektorar i ungdomsskulen. To av rektorane var einingsleiararikommunar medflat-struktur, medan dei fire andre var einingsleiararunder ein tradisjonell sektororganisering. Størrelsen på skulane variertefrå små til store. Intervjua var basert påoverordna teamasom organisering, faglege standarar og kvalitet, rettleiing og det pedagogiske, det økonomiske, endring og utvikling, samt rektorrolla. Mykje av teorien tok utgangpunkt i tidlegareleiarteori og kommuneforsking.Rektorrolla, kommunal og nasjonal organisering stod her sentral. Teorienvar med å gje eit rammeverk somkunne brukasti drøftingoganalysen avempirien. Det er ikkje mogleg generalisera funna frå oppgåva. Det vil vera meir relevant åtenke at data-enog funnaer med ågje ein indikasjon eller støtt opp under tidlegare forsking. Gjennom drøfting, analyse og konklusjonvisar eg at variasjon i den kommunale organiseringa kan vera med å påverke rektorrolla. Til dømes kan det sjåastut til atrektorar med ein flat kommunal organisering beskriv eit større handlingsrom innafor deiøkonomiske rammene. Kor det også kan bli eit problem med einingsegoisme, der leiaranetenkjer meir på si eiga eining, enn sektoren sin heilskap. I dentradisjonelle sektororganiseringa tilbakefører eininganedet som går i pluss. Det vil da vera mindre rom for einingsegoisme. Skulen sin størrelsekan vera med å gje ulikinternorganisering og oppgåver.Ved ein liten skulevil rektorkanskjemåtteundervise, og bruke tid på å halde seg oppdatert i faga.Rektorar i store skular, eller ved ein organisering med fleire einingarser ut til å istørre gradmåtte koordinere eller gjere administrative oppgåver. Vednasjonale krava og forventingarserein at rektorskulen og profesjonsutvikling kanmed å påverkeskulekulturen, kor det er eit større fokus på organisasjonsbygging og samarbeid. Ved staten sine sektorbaserte styringssignalkan det blimeir standardiseringav prosjekt, korutviklingsprosjektgårnokså ufiltrert gjennom skuleeigarnivået.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSV505en_US
dc.titleRektor i spenningsfeltet mellom sentralstyring og det profesjonelleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.source.pagenumber82 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal