Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Emelie Langemyr
dc.date.accessioned2019-11-12T09:20:02Z
dc.date.available2019-11-12T09:20:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627855
dc.descriptionMasteroppgave innovasjon og kunnskapsutvikling ME513 - Universitetet i Agder 2019nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven har to hovedformål. For det første å bidra til et teoretisk rammeverk for å studere digitaliseringsprosesser i næringslivet. For det andre å bruke rammeverket til å analysere digitaliseringsprosesser i Lindesnes og Lister avis.Idenne oppgaven har jeg utformet et teoretisk og et empirisk forskningsspørsmål: Hvordan kan teorier om absorpsjonskapasitet, kultur og modifisering av ressurser kobles for å utgjøre et teoretisk rammeverk for å analysere digitaliseringsprosesser i næringslivet?Hva forklarer utfordringene med digitalisering i avisene Lister og Lindesnes?For å få svar på disse spørsmålene har jeg intervjuet åtte journalister og ansvarlig redaktør ved de to lokalavisene, én grafiker samt én tidligere ansatt. Hensikten bak disse intervjuene var å få frem de ansattes opplevelser og fortellinger om den endringsprosessen de gjennomgår, samt å definere den eller de kulturene som eksisterer i redaksjonene. Fremgangsmåten min for undersøkelsen er en abduktiv metode gjennom casestudier. Subjektet mitt er i dette tilfellet casene i seg selv, altså lokalavisene, mens objektet er en teoretisk modell som jeg vil presentere i teorikapittelet. Dette fordi encasestudie må belyse et teoretisk poeng for å i det hele tatt ha en hensikt (Thomas, 2017).Enteoretisk modell ble laget med grunnlag i de tre teoriene om absorpsjonskapasitet, kultur og ressurser. Gjennom analysen så jegat denne modellen fungerte som et redskap for å hente inn, analysere og forstå utviklingstrekk ved digitalisering i de to lokalavisene. Likevel var det behov for å modifisere den med bakgrunn i de funnene jeg gjorde i analysen. Basert på disse funnene blederfor modellen utvidet til også å inneholde kunnskapstyper, samt at kultur fikk en mer eksplisitt rolle som noe som både kan stimulere og hemme evnen organisasjoner har til å ta til seg, forstå og utnytte ekstern kunnskap og informasjon. Samtidig så jeg at modifisering av ressurser delvis skjer i alle deler av en slik prosess, og bør dermed også analyseres i hver enkelt del. Til slutt harfunn fra studiet vist at en gjensidig tilpasning av ressurser mellom organisasjon og systemnivå bør utgjøre en viktig del av analysen, fordi en mangel på dette kan hemme digitaliseringsprosessen.Resultatene fra studiet har vist hvordan lokalaviser sliter med digitalisering på grunn av manglende rutiner for å tilegne seg ekstern informasjon og kunnskap, samt en eksisterende «papirkultur» gjennom gamle arbeidsrutiner som stiller sterkt i redaksjonene. En manglende gjensidig tilpasning av ressurser i form av ny teknologi bidrar også til at avisene har vansker vmed å ta denne i bruk. Samtidig ser vi også et skille mellom kulturen i de to lokalavisene, noe som skyldes ulike historiske problemløsingsprosesser, samt at den ene avisen har vært under den nå ansvarlige redaktørens ledelse flere år i forkant. Da han har bakgrunn fra VG, den største og mest avanserte avisen Schibsted eier, kan dette ha bidratt til at Lindesnes avis har en større forståelse for det digitale skiftet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME513nb_NO
dc.titleI skjæringspunktet mellom digitalisering og kultur : En casestudie av to lokalaviser i Schibstednb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber70 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal