Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHildebrandt, Clare
dc.date.accessioned2018-09-24T11:07:43Z
dc.date.available2018-09-24T11:07:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564079
dc.descriptionMasteroppgave innovasjon og kunnskapsutvikling ME513 - Universitetet i Agder 2018nb_NO
dc.description.abstract«Innovasjon og entreprenørskap er en forutsetning for å skape nye arbeidsplasser, vekst og utvikling i næringslivet. Kristiansandsregionen skal være blant Norges mest innovative, og kommunen arbeider med å bygge og synliggjøre entreprenørskapskultur, og stimulere til bedriftsetableringer gjennom en rekke initiativer.» (Kristiansand kommune, 05.01.18) Sitatet hentet fra websiden til Kristiansand kommune uttrykker hvor viktig entreprenørskap ansees å være for kommunens utvikling. I samarbeid med Kristiansand kommune har denne oppgaven som formål å svare på hvilken rolle entreprenørskap eventuelt kan spille i næringsutvikling av Kristiansandsregionen, hvilken rolle Kristiansand kommune kan spille i det entreprenørielle økosystemet i regionen, og hvordan Kristiansand kommune kan arbeide for å få til økt entreprenørskap i Kristiansandsregionen. I denne empiriske studie gir et utvalg av 19 informanter informasjon om deres opplevelse av vilkår for entreprenørskap og entreprenørskapsmiljøet i Kristiansandsregionen. Informanter inkludere entreprenører, kommunale representanter og representanter fra flere organisasjoner i regionen som arbeider med innovasjon og entreprenørskap. Ved hjelp av teorier som berører temaer som entreprenørskaps begrepet, hvem en entreprenør egentlig er og hvordan «Entrepreneurial Ecosystems» fungerer, samt teori angående regionalutvikling, strategiske muligheter og den offentlige rollen, forsøker denne oppgaven å analysere situasjonen i Kristiansandsregionen og komme frem til noen forslag som kan bidra til forbedrede vilkår for entreprenørskap. Tidligere studier av entreprenørielle økosystemer er gjennomført med utgangspunkt i større regioner i USA, det er derfor spennende å undersøke hvorvidt anvendelse av denne teorien blir relevant i Kristiansandsregionen. Det er også spennende å kombinere eldre teorier om regionalutvikling med de nye tankene angående entreprenørielle økosystemer. Detaljer om observasjoner, analysen og diskusjonen er fremlagt i ulike kapitler i oppgaven og er formulert i oppsummert form relatert til forskerspørsmålene under. Hvilken rolle kan entreprenørskap spille i næringsutvikling av Kristiansandsregionen? Shane & Venkataraman (2000) og Drucker (1985) gir oss et teoretisk utgangspunkt og med grunnlag i den empiriske undersøkelsen og etterfølgende diskusjon, kan man si at entreprenørskap kan bidra til utnyttelse av muligheter som ligger i ny kunnskap. Entreprenørskap kan bidra til håndtering av omstillingsprosesser krevd av makro-trender og skaper muligheter fra endring ved utnyttelse av Spillings (1996) «mega-event». Hvilken rolle kan Kristiansand kommune spille i det entreprenørielle økosystemet i regionen? Entreprenøren som en viktig aktør i et økosystem er sentralt, men for å utnytte ressursene som ligger i entreprenøren er det viktig at de sosiale, materielle og kulturelle faktorene ligger til rette. Som en nøytral aktør kan kommunen bidra til samhandling med informasjon, kunnskapsformidling og kommunikasjon mellom partene. Ifølge modeller for entreprenørielle økosystemer kan den offentlige aktøren tilrettelegge for entreprenørskap gjennom påvirkning på politikk, støttetjenester og infrastruktur (Spilling, 1996, Isenberg, 2011, Feld, 2012, Stam & Spigel, 2016, Stam, 2015). Kommunens førstelinjetjeneste og et lavterskel tilbud som inkluderer tilgang til samlet informasjon og kompetanse som kan bidra med rådgivning og veiledning er avgjørende. Å oppmuntre til entreprenørskap ved å formidle positive kulturelle holdninger kan utgjøre en betydelig forskjell for entreprenørskap i regionen. Hvordan kan Kristiansand kommune arbeide for å få til økt entreprenørskap i Kristiansandsregionen? Kristiansand kommune har en påvirkning på utviklingsbaner og strategiske valg som kan benyttes i arbeidet mot forbedret vilkår for entreprenørskap. Tiltak som å redusere risiko og kostnad ved entreprenøriell aktivitet vil lede til at flere entreprenører våger å satse. Arbeid for å følge opp kommunes rolle i det entreprenørielle økosystemet med utnyttelse av muligheter til påvirkning på vilkår for nettverksbygging, internasjonalisering, finansiering og samhandling. Kompetanseheving og tilpasset rådgivning av entreprenører vil gjøre det enklere å utnytte entreprenøren som en ressurs i prosesser og som ressurs for hverandre gjennom mentorordning, finansieringsløsninger og andre tiltak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME513nb_NO
dc.titleEntreprenørskap i Kristiansandsregionen ; En studie av faktorene i det entrprenørielle økosystemet i en norsk regionnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber92 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal