Show simple item record

dc.contributor.authorSkinnes, Christian F.
dc.contributor.authorSørvik, Walter
dc.date.accessioned2007-07-09T08:43:48Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/137214
dc.descriptionMasteroppgave i informasjons- og kommunikasjonsteknologi 2004 - Høgskolen i Agder, Grimstaden
dc.description.abstractRadio Frequency Identification (RFID) er en teknologi som inneholder mange muligheter, spesielt i sammenheng med annen mobil kommunikasjonsteknologi. Ved Sørlandet Sykehus HF i Arendal ønskes en øket identitetssikring og kvalitetskontroll på prøver som blir analysert ved laboratoriet. Det har derfor vært ønskelig å se på hvordan RFID-teknologien kan benyttes i sammenheng med rutiner for prøvetaking, og hvilke begrensninger og muligheter som ligger i lagring av sensitiv informasjon i RFID-brikker. På bakgrunn av observasjoner, intervjuer og oppfølgingsmøter med nøkkelpersoner ved sykehuset har det vært mulig å se hvordan RFID kan benyttes på en best mulig måte i forbindelse med prøvetaking. Metoden Contextual Design er godt egnet til å lage en god systemløsning for laboratoriet. Gjennom en enkel demonstrator visualiseres prinsippet for merking av pasienter og prøver med RFID-brikker, og hvordan en digital identitet kan knyttes til prøver. Demonstratoren dannet et grunnlag for en brukerevaluering fra de ansatte ved laboratoriet. Gjennom en brukerundersøkelse kom det frem at de ansatte ved laboratoriet er positive til en slik type teknologi, og mener den vil gi en økt kvalitetssikring under prøvetaking. Det er også stor enighet om at noe bør gjøres med dagens rutiner. TAM (Technology Acceptance Model) sier at oppfattet nytteverdi og oppfattet enkelhet ved bruk virker inn på holdninger til systemet, og til slutt bruk av systemet. Med støtte i denne modellen kan vi anta at et system for merking av prøver og pasienter, basert på RFID vil kunne bli tatt godt imot av de ansatte ved laboratoriet. Det forutsettes at komponenter og brukergrensesnitt er godt tilpasset målgruppen. Informasjon som behandles i forbindelse med prøver og prøveresultater er å betrakte som sensitiv dersom den kan knyttes opp mot en bestemt person. Hvis en RFID-brikke skal brukes som informasjonsbærer av sensitive data, stilles det strenge krav til overføring og autentisering. Det finnes kun noen få typer brikker på markedet i dag som har innebygd funksjonalitet for god nok kryptering og autentisering. For å redusere kompleksitet på både overføring og brikke, kan en god løsning være å overføre et identifikasjonsnummer til brikken, for så å hente de sensitive dataene ut fra en database ved hjelp av en PDA og trådløst nett. Kun informasjon som kan være nyttig for effektiv logistikk trenger å bli lagret i brikken. Resultater og tilbakemeldinger under arbeidet med oppgaven peker på at det ligger et stort potensial for å utvide et slikt identifikasjonssystem til også å gjelde legekontorer ute i distriktene som sender prøver inn til sykehuset for analyse. Dette forutsetter selvfølgelig at sykehuset innfører systemet først, og at legekontorene er koblet opp mot laboratoriesystemet som blir benyttet ved sykehuset.en
dc.format.extent3220223 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subject.classificationIKT590
dc.titleAnvendelsesområder og sikkerhetsløsninger for RFID-teknologi i helsesektorenen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Sikkerhet og sårbarhet: 424
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Systemutvikling og -arbeid:: 426


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record