• Foundations of offshore wind turbines : A review 

      Wu, Xiaoni; Hu, Yu; Li, Ye; Yang, Jian; Duan, Lei; Wang, Tongguang; Adcock, Thomas; Jiang, Zhiyu; Gao, Zhen; Lin, Zhiliang; Borthwick, Alistair; Liao, Shijun (Journal article; Peer reviewed, 2019)