Show simple item record

dc.contributor.authorKristensen, Silje Rosnes
dc.date.accessioned2007-04-03T09:10:19Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136426
dc.descriptionMasteroppgave i offentlig politikk og ledelse 2006 - Høgskolen i Agder, Kristiansanden
dc.description.abstractReformer tar sikte på å fornye offentlig sektor. Allerede fra slutten av 1970-tallet og frem til i dag, har offentlig sektor blitt utsatt for reformer. Inn under slike reformer hører virkemidler som konkurranseutsetting. Hovedhensikten i denne oppgaven er å se hvilken effekt konkurranseutsetting får på politisk styring. Det interessante å se er om eventuelle endringer medfører svekket eller styrket politisk styring. Det er utarbeidet to hypoteser: Hypotesene har sitt utgangspunkt fra to teoretiske retninger som mener å kunne si noe om hva som skjer i kommuner som innfører markedstenkning. For å kunne ha en god analyse omkring dette, er det nødvendig å operasjonalisere begrepet politisk styring. I denne oppgaven er politisk styring knyttet til politikernes rolle i forhold til styrerrollen, kontrollrollen, arbeidsgiverrollen og politikkutformerrollen. Jeg anvender to casestudier av kommuner som tidligere ble ansett som foregangskommuner innen markedsorientering og bruk av konkurranseutsetting. Analysen og drøftingen diskuterer hva som skjer i kommunene når markedet innføres i klassisk hierarkiske kommuner, og der nye elementer til styring anvendes. Bildet viser seg å ikke være enten eller, men avhenger av hvilke politiske briller en ser gjennom og basert på erfaringer. Avslutningsvis blir det trukket inn spørsmål vedrørende hvor veien går videre for reformer.
dc.format.extent8215379 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agderen
dc.publisherAgder University College
dc.subjectKommunal styringen
dc.subjectNew public managementen
dc.subject.classificationME502
dc.titlePolitisk styring i markedsorienterte kommuneren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242
dc.source.pagenumber88en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record