Show simple item record

dc.contributor.authorScheie, Svein Sundfør
dc.contributor.authorAustbø, Jan Helge
dc.date.accessioned2007-10-09T10:27:34Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136093
dc.descriptionMasteroppgave i informasjonssystemer 2007 - Høgskolen i Agder, Kristiansanden
dc.description.abstractE-demokrati er et satsningsområde i offentlig sektor. Det har i Norge vært synkende deltagelse i valg både til Storting og kommunevalg ved de siste valgene. Ungdom i aldersgruppen 18 til 21 år har lavere oppslutning rundt valgene enn eldre aldersgrupper. Flere mener at e-demokrati kan bidra til å øke oppslutning rundt demokratiet og valgene. I denne sammenheng er ungdom en viktig målgruppe. Vi har sett nærmere på e-demokrati rettet mot ungdom. Målet for denne masteroppgaven har vært å forstå hvilke ønsker og forventninger ungdom har til informasjonssystemer innen for edemokrati. For å besvare dette spørsmålet har vi foretatt kvalitative undersøkelser blant ungdom. Forskningen innenfor e-demokrati har vært fokusert på hvordan informasjonssystemer og applikasjoner kan engasjere ungdom. Det er gjort lite forskning på ungdoms ønsker, krav og forventninger til informasjonssystemer innenfor e-demokrati. Denne oppgaven vil kunne gi et bidrag til litteraturen innenfor dette fagfeltet. Ungdom er en spredt uhomogen gruppe. I oppgaven har vi testet ut en metode for kravinnsamling som vi mener er egnet for å innhente kravspesifikasjon fra ungdom. Metoden er utviklet for å innhente krav fra store, geografiske spredt, uhomogene grupper. Dette gjør at vi mener den er godt egnet for innhenting av ønsker, krav og forventninger fra ungdom til edemokrati I oppgaven presenterer vi relasjonene mellom ungdoms ønsker, konsekvenser ungdom ser for seg og de effekter ungdom ønsker at deres e-demokratideltagelse skal gi. Gjennom innsamling av data og utarbeidelse av semantiske kart har vi kartlagt ungdoms ønsker og forventninger til e-demokrati. Denne masteroppgaven bidrar med empiri til fagfeltet ungdom og e-demokrati. De viktigste ønskene er: • E-demokratiløsningen må tilpasses ungdom både språklig og design • Ungdom med i utviklingsprosessen • Skape dialog mellom forskjellige interessenter • Skape interesse for e-demokratiprosjekt Vi har identifisert fire hovedforventninger: • Ungdom ønsker å oppnå resultater med sin aktivitet • Ungdom vil ha politisk påvirkningskraft • Ungdom forventer å få økt kunnskaper • Ungdom forventer at e-demokrati skal være med på å øke motivasjonen og skape engasjement Vi presenterer en modell for evaluering av e-demokratiprosjekter. Modellen tar for seg våre resultater og hovedfunn og hvordan disse kan evalueres. Evalueringen er nødvendig for å finne ut i hvilken grad man oppnår forventet resultat. Dersom resultatet ikke er godt nok kan man gjennom evalueringen identifisere mulige forbedringstiltak. Vi har med bakgrunn i den innsamlet data påvist relasjonene mellom ungdoms ønsker, konsekvenser og effekter. WARE-metoden er ny og kan forbedres ytterligere. Denne masteroppgaven presenterer områder hvor metoden kan forbedres og hvordan vi har videreutviklet den. Kontroll av rangeringene utføres som en del av WARE-metoden for å finne ut om man kan si noe om den relative viktigheten av de innsamlede ideer. Undersøkelsen vår avdekker at denne rangeringen ikke kan benyttes slik WARE-metoden legger til grunn. I oppgaven argumenterer vi for å mer bruk av metode i WARE-metoden, både bruk av grunngitt teori og fokusgrupper er med på å styrke metoden slik vi ser det. Vi har vår oppgave tatt et skritt videre og utviklet et presentasjonsverktøy på nett. Alt datamateriell blir lagret i en database og presentert i et webgrensesnitt. Dette gir brukeren en helhetlig oversikt. Samtidig får brukeren muligheten til å gå lengre ned i materien, helt ned til enkelutsagn.en
dc.format.extent5271603 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subjectE-demokratien
dc.subjectUngdomen
dc.subjectEvalueringen
dc.subjectWAREen
dc.subjectWAEUen
dc.subject.classificationIS501
dc.titleUngdom og e-demokrati : hvilke ønsker og forventninger har ungdom til e-demokrati?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Systemutvikling og -arbeid: 426
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record