Show simple item record

dc.contributor.advisorSkiftenes Flak, Leif
dc.contributor.advisorSæbø, Øystein
dc.contributor.authorBajrovic, Ajdin
dc.contributor.authorRyen, Tomas
dc.date.accessioned2023-08-02T16:23:34Z
dc.date.available2023-08-02T16:23:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:150859902:97452553
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3082370
dc.description.abstractDe senere årene har vi sett en eksponentiell vekst i utviklingen av digitale teknologier. På grunn av denne veksten og fordi teknologi er formbar, altså den kan brukes til godt og ondt, blir det vanskeligere å forutse konsekvensene av utviklingen. Det er derfor i ferd med å vokse frem en forståelse av viktigheten omkring å bevisstgjøre om ansvar-lighet knyttet til digitalisering. Som følge av dette har det vokset frem et nytt fenomen, digitalt samfunnsansvar. Digitalt samfunnsansvar er praksis og atferd som hjelper virk-somheter med å bruke data og digitale teknologier på måter som oppfattes som sosialt, økonomisk og miljømessig ansvarlig. Denne studien ser nærmere på begrepet digitalt samfunnsansvar ved å undersøke hvordan norske IT-bedrifter anvender data og digitale teknologier og hvordan de følger bærekraftige praksiser. Formålet med denne undersø-kelsen er å besvare problemstillingen: Hvordan tar norske IT-bedrifter digitalt sam-funnsansvar? Vi har anvendt en kvalitativ tilnærming med semi-strukturerte intervjuer som forsk-ningsmetode hvor vi intervjuet elleve eksperter fra norske IT-bedrifter. Funnene indi-kerer at norske IT-bedrifter tar digitalt samfunnsansvar ved å være åpne og rapportere på bærekraft, ha et fokus på å utvikle teknologi som er inkluderende og likestilt, vurde-re økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser i beslutningsprosesser og redusere teknologiens påvirkning på klima og miljø. Forskningen vår legger til rette for en videreutvikling av prinsipper for å identifisere hvordan digitalisering kan påvirke sosiale, miljø, og økonomiske faktorer. Den gir inn-sikt i hvilke etiske prinsipper som er lagt mest vekt på blant informantene, og hvilke områder som krever ytterligere arbeid og forståelse. Funnene kan dermed gi grunnlag for beslutninger og praksisutvikling knyttet til digitalt samfunnsansvar. Dette kan også danne utgangspunkt for teoriutvikling innen forskningsfeltet informasjonssystemer og være grunnlag for videre forskning innen forskningsfeltet.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleDigitalt samfunnsansvar
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record