Show simple item record

dc.contributor.advisorThorød, Anne Brita
dc.contributor.authorFevik, Elisabeth Blix
dc.date.accessioned2022-09-21T16:25:18Z
dc.date.available2022-09-21T16:25:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:107890223:22634874
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020423
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractStatens helsetilsyn og statsforvalterne (tidligere fylkesmennene) har tilsyn med sosiale tjenester og helsetjenester. Det har vært et mål at brukere skal bli involvert i alle deler av tilsynsaktivitetene, blant annet skal brukere og pasienter intervjues av Statsforvalteren i systemrevisjoner. Denne studien har til hensikt å belyse hvilke erfaringer brukere av kommunale rus- og psykisk helsetjenester kan ha fra å bli intervjuet av Fylkesmannen i forbindelse med systemrevisjoner. Studien har et kvalitativt forskningsdesign. Det er gjennomført fokuserte intervjuer med 6 personer som tidligere har blitt intervjuet i det landsomfattende tilsynet med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse i 2017-2018. Intervjuene ble gjennomført i perioden november 2020 - juli 2021. Datainnsamlingen og analysen ble gjort etter en stegvis-deduktiv induktiv metode. Studien viser at informantene var varierende og lite forberedt på hva de skulle delta på før brukerintervjuene, ingen var kjent med resultatet av tilsynet og flere var usikre på hva de hadde vært med på også i etterkant. Flere erfarte at intervjuene var hyggelige og samtalene gode, men det var også negative erfaringer og opplevelser av å bli tvunget til å delta. Å ha tjenesteutøver som støtteperson kan ha hatt betydning for hvor fritt brukererfaringer kunne deles. Det er grunn til å forske videre på om nytteverdien for tilsynsmyndigheten står i forhold til belastningene brukerinformantene kan oppleve ved å dele av sine erfaringer i systemrevisjoner. Nøkkelord: brukermedvirkning, brukerintervjuer, brukerinformanter, ROP, tilsyn, systemrevisjon. Summary: The Norwegian Board of Health Supervision and the County Governor Offices audit social services and health services. A main objective has been to involve sevice users in every step of the audit process, including service users and patients being interviewed by the Country Governor during a system audit. This study aims to shed light on how users of municipal drug and mental health services may experience being interviewed by the County Governor as part of a system audit. This study has employed a qualitative research design; conducted focused interviews with six individuals who had taken part in the nationwide audit of municipal drug and mental health services provided to people with concurrent substance-related disorders and mental illness (2017-2018). The interviews were conducted between November 2020 and July 2021. The data collection and analysis followed a step-by-step deductive inductive method. This study found that the user informants were ill prepared prior to the user interviews. None had knowledge of the result of the audit, and several were uncertain of what they had participated in, in hindsight. Several had enjoyed the interview, although some reported having felt they were pressured to participate. Being accompanied by a service provider as support may have impacted on how freely user experiences were shared. Further research to assess the usefulness of user interviews for the supervisory authority in relation to the potential burdens of the user informants by sharing their experiences in system audits, is indicated. Key words: user participation, user interviews, user informants, system audit.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleÅ dele egen erfaring - til det beste for den neste? En kvalitativ studie om brukerinformanter i tilsyn med rus- og psykisk helsetjenester
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record