Show simple item record

dc.contributor.authorHeggland, Margareth Gilje
dc.contributor.authorMæland, Sigrid Eitrheim
dc.date.accessioned2019-09-25T07:50:44Z
dc.date.available2019-09-25T07:50:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618650
dc.descriptionMasteroppgave helse- og sosialinformatikk HSI500 - Universitetet i Agder 2019nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Helsetjenesten er under press og det er store forventninger til hvordan teknologiske løsningerskalfornye, forbedreog sikre økt verdiskaping i sektoren. Spesialisthelsetjenestens mange ulike interessenterer opptatt av realisering av gevinster. Imidlertid er det personalets bruk av teknologien som er nøkkelen til gevinster på tvers av interessentgrupper.De på sin side er opptatt av teknologi som gir nytte og støtte for klinisk arbeidsflyt.Hensikt:Formålet med studien var belyse frontpersonalets erfaringer med å ta i bruk nye elektroniskemedisintralleri nye sengeområder med ensengsrom, og utfra deres perspektiv belyse endringsprosessene. Metode:Detble benyttet kvalitativ metode med 8 intervju for å besvare problemformuleringen. En semi-strukturert intervjuguide ble utarbeidet med utgangspunkt i rammeverket“Drivers and Barriers in Health IT Adoption” utarbeidet av Avgar, Litwin og Pronovost(2012).Funn:Studien har gjennom informantenes perspektiv synliggjort faktorer knyttet til investering og implementering som påvirker deres bruk av teknologi i nye sengeområder. Myetyderpå at en større grad av involvering må til for å avdekke hvilke behov teknologien skal løse, i kombinasjon med agileendringsprosesser.Konklusjon: Nye byggkonsept med ensengsrom og sengetun påvirker personalets arbeidsflyt og utfordrer forventningene som stilles til effektivisering. Betydningen dettehar for brukkan få konsekvenser for kvalitet og sikkerhet, men blir ikke tilstrekkelig kartlagti nye sykehusprosjekter. Følgeforskning bør prioriteres for å øke kunnskapen om feltet. Nøkkelord: Helseteknologi, ensengsrom, innovering, prototyping, endring,bruk,arbeidsflytnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectHSI500nb_NO
dc.subjecthelseteknologinb_NO
dc.subjectensengsromnb_NO
dc.subjectinnoveringnb_NO
dc.subjectprototypingnb_NO
dc.subjectendringnb_NO
dc.subjectbruknb_NO
dc.subjectarbeidsflytnb_NO
dc.titleFremtiden er nå : bruk av ny teknologi i nye sykehuskonseptnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber96 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal