• Mellom familiene og byråkratiet 

      Rønning, Kristin Haugland (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven i sosialt arbeid handler om familiekoordinatorers arbeid med familier som lever med vedvarende lavinntekt. Barnefattigdommen i Norge er økende, dette på tross av at det er på den politiske dagsorden ...