Show simple item record

dc.contributor.authorSajets, Elaine Christabel Nillama
dc.contributor.authorAspø, Kristian Flygel
dc.date.accessioned2019-09-12T07:55:22Z
dc.date.available2019-09-12T07:55:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616471
dc.descriptionMasteroppgave informasjonssystemer IS501 - Universitetet i Agder 2019nb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg hvordan samskaping påvirker digitalisering i norske næringsklynger.Litteraturen rundt hvordan samskaping påvirker digitalisering er en mangelvare, spesielt i en norsk kontekst. Dette er med å øke interessen vår og gjør detinteressant å forske på.På bakgrunn av dette har målet med studien vært å indentifiserehvordan samskaping påvirker digitalisering. For å kunne svare på det har vi formulert følgende problemstilling: Hvordan bidrar samskaping til digitalisering i norske næringsklynger? For å kunne finne ut av dette ønsketvi å forstå hvilke drivere og barrierer det er i forbindelse med samskaping, og har utarbeidet følgende forskningsspørsmål: A1) Hva er drivere for samskaping i norske næringsklynger?og A2) Hva er barrierer for samskaping i norske næringsklynger?Videre ønsket vi å se på hvordan samskaping bidrar til digitalisering og har utarbeidet følgende spørsmål: B1) Hvordan påvirker samskaping digitalisering?For å kunne besvare problemstillingen har vi utført en kvalitativ flercasestudie hvor semi-strukturerte dybdeintervjuer var kilden til vår primærdata. Vi brukte i tillegg dokumenter, som vedtekter, styringsdokumenter og informasjon fra nettsidene til de respektive klyngene i denne studien som sekundærdata. Masteroppgaven vår bygger på en forstudie som ble gjennomført høsten 2018. Hovedstudienble gjennomført våren 2019, hvor det ble foretatt fire intervjuer fra hver av de tre næringsklyngene vi tok for oss i denne flercasestudien, innen henholdsvis; velferdsteknologi-, energi-og finansindustrien. For hver case var tre av intervjuene fra medlemsbedrifter av klyngen og det siste intervjuet var av en representant fra klyngens administrasjon-totalt 12 intervjuer.Funnene fra studien viser at det er fleredrivere og barrierer for samskaping. Når det gjelderdrivereer det spesielt kunnskapsdeling, nettverksbygging og klyngeledelse som utpeker seg. Blantbarrierer var det hovedsakelig konkurranse og ressurser(tid og kostnader)somble nevnt. En viktig forutsetning for digitalisering var at klyngen la til rette for teknologiarenaer hvor nettverksbygging og kunnskapsdeling kan foregå, og lede til digitalisering. Basert på hva vi fant, ledet flere av samskapingsprosjektene til digitalisering. Vårt bidrag tilden manglende litteraturen på område er en modell vi har utviklet basert på funnene våre og tidligere forskning. Den viser gangen ihva som ligger til retteforhvordan samskaping påvirker digitaliseringi norske næringsklynger, og hvordan det kan lede til samskapt verdi.Som et bidrag til praksis gir studien vår innsikt i hva klyngemedlemmer forventer av klyngene og hvordan samskaping kan føre til digitalisering i norske næringsklynger. Studien informerer omhvilke drivere og barrierer klynger bør være innforstått med,for på best mulig måte å legge til rette forog tiltrekke nye medlemmer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectIS501nb_NO
dc.titleSamskaping for digitalisering i norske næringsklynger : en studie av tre næringsklyngernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550nb_NO
dc.source.pagenumber87 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal