Show simple item record

dc.contributor.authorLoddengaard, Åsne Fossli
dc.date.accessioned2017-10-18T07:30:10Z
dc.date.available2017-10-18T07:30:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2460671
dc.descriptionMasteroppgave grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 NO502 - Universitetet i Agder 2017nb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgåva handlar om pedagogisk bruk av multimodale tekstar, og korleis elevar kan få estetiske opplevingar av, og interesse for, slike tekstar. Undersøkinga gjekk ut på å finne ut korleis elevar på 6. og 7. trinn, kunne få estetiske opplevingar av å lese romanen Keeperen til Tunisia (2002), skrive av Lars Mæhle, sjå filmen Keeper’n til Liverpool (2010), regissert av Arild Andresen, og om dette kunne ha innverknad på deira interesse for skjønnlitteratur og film. I denne masteroppgåva, var eg ute etter å få ei detaljert og rik skildring av det eg undersøkte, det var altså formålstenleg å nytte ein kvalitativ forskingsmetode. Elevane fekk utdelt leselogg, teikneoppgåve og skriveoppgåve, og undersøkinga blei avslutta med gruppeintervju. Til saman blei oppgåvene og intervjuet ein adaptasjonsanalyse av romanen og filmen. I Kunnskapsløftet (2013) blir det poengtert at norskfaget bygger på eit utvida tekstomgrep, noko som inneber at vi har å gjere med munnlege, skriftlege og samansette tekstar, der skrift, lyd og bilde spelar saman i meiningsskapinga. Det er sentralt at elevane lærer å orientere seg i dette tekstmangfaldet, og at norskfaget fremjar oppleving og refleksjon (Utdanningsdirektoratet, 2013). I denne masteroppgåva har eg tatt utgangspunkt i eit utvida tekstomgrep, sett ut ifrå eit sosialsemiotisk perspektiv. Oppgåvene eg utvikla, og spørsmåla elevane diskuterte i intervjuet, tar utgangspunkt i nokre av kompetansemåla etter 7. årstrinn. Funna eg har gjort i denne masteroppgåva, viser at elevane var spesielt opptatt av å finne både det som var likt, og det som var ulikt, ved romanen og filmen. Adaptasjonsanalysen gir elevane ei djupare forståing for romanen og filmen kvar for seg, og det heilskaplege inntrykket desse tekstane gir til saman. Elevane fekk sjølve delta i adaptasjonsprosessen, der dei adapterte innhaldet i romanen til teikneserie, og innhaldet i filmen til personleg brev, ein prosess dei også reflekterte over i intervjuet. Dei nyttar ulike måtar å uttrykke meining, gjennom skrift, bilde og munnleg tale. Ved å kombinere dei sanselege uttrykka i romanen og filmen, kan elevane innsjå at desse tekstane kommuniserer med dei på ein annan måte enn det kvardagslege verbalspråket gjer. Den estetiske opplevinga ligg i det å forstå at desse tekstane framstiller ein oppdikta røyndom, gjennom poetisk språk og fiksjon, som nettopp er forskjellig ifrå måtar vi kommuniserer på i kvardagen. Måten elevane svarer utfyllande og viser engasjement for å arbeide med ulike oppgåver og spørsmål, knytt til romanen Keeperen til Tunisia og filmen Keeper’n til Liverpool, på denne måten, tyder på at undervisningsopplegget har hatt innverknad på deira interesse for skjønnlitteratur og spelefilm.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectNO502nb_NO
dc.title"Når jeg leser ei veldig god bok faller jeg liksom inn" : Ei kvalitativ undersøking om elevars estetiske oppleving av skjønnlitteratur og filmnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO
dc.source.pagenumber130 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal