Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorli, Steinar Tveito
dc.date.accessioned2016-10-12T08:25:45Z
dc.date.available2016-10-12T08:25:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2414427
dc.descriptionMasteroppgave pedagogikk - Universitetet i Agder 2016nb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å belyse læreres assosiasjoner til begavede elever, og samtidig undersøke hvordan lærerne identifiserer og ivaretar disse elevene i grunnskolen. Studien tar sikte på å kartlegge 1) hva lærerne mener begavelse er, 2) hvordan lærerne identifiserer begavede elever i grunnskolen og 3) hvordan lærerne ivaretar disse elevene. Bakgrunnen for denne studien er en antakelse om at 1) skolene ikke har systematiske prosedyrer for å identifisere ulike former for begavelse og 2) begavede elever ikke får oppfølging og veiledning tilpasset deres nivå i norsk skole. Begavede elever er en elevgruppe som, til tross for at de ofte presterer godt i skolen, er like avhengig av veiledning og oppfølging som andre elever. Disse elevenes særskilte egenskaper underminerer ikke det faktum at disse elevene kan være like sårbare som andre elever. Til tross for dette, virker det som om begavede elever ikke prioriteres i stor grad i norsk forskning og i norske skolepolitiske ambisjoner. Det kan derfor være utfordrende for lærere å håndtere denne elevgruppen, siden tilgangen på relevante ressurser er begrenset. Studien tar utgangspunkt i to overordnede forskningsspørsmål; 1) hvordan identifisere og 2) hvordan ivareta begavede elever. Denne studien baserer seg i stor grad på en internasjonal teoriforståelse, men supplerer med norsk teori der særegenheter med det norske skolesystemet er relevant. Det er lite norsk forskning og teori på dette området. Blant de norske som har befattet seg med dette vil det her tas utgangspunkt i Skogen og Idsøe (2011). Deres litteratur er i stor grad sekundærlitteratur, men har en styrke i at teoriene drøftes i en norsk skolekontekst. I internasjonale kilder er utvalget av teori og empiri om begavede elever langt mer omfattende. Selv om det kan diskuteres om den internasjonale litteraturen er forenlig med det norske skolesystemet, er generelle teorier om begavelse like relevant i henhold til en norsk skoleforståelse, og kan bidra til å øke forståelsen av begavede elever i Norge. Datamaterialet består av 8 lærere fra ungdomsskole og barneskole, fordelt på tre fokusgrupper. Undersøkelsen tar sikte på finne nye innsikter, ikke bekrefte eller avkrefte tidligere antakelser. Den er derfor mer induktiv enn den er deduktiv. Analysen viser at lærerne har en del kunnskap om begavede elever. Studiens funn tyder også på at lærerne etter beste evne forsøker å se etter begavede elever i klassen. Lærerne gir derimot ikke utrykk for å ha systematiske prosedyrer for identifisering av begavede elever. Lærerne gir uttrykk for et ønske om å ivareta disse elevene, men er tydelige på at dette kan være utfordrende. Det er en tydelig trend i oppfatningene blant lærerne at selv om elevene ofte fremviser stor grad av selvstendighet og trygghet, så er de helt avhengig av stimuli, veiledning og oppfølging. Funn fra analysen blir drøftet i lys av norsk og utenlandsk teori. Dette for å skape ytterlige innsikt i identifisering og ivaretaking av begavede elever. Målsettingen er å utarbeide teorier, forankret i teori og empiri, som kan anvendes i skolen for å bedre ivareta begavede elever, en gruppe som muligens ikke får tilstrekkelig oppfølging i norsk skole. Kanskje vil økt kunnskap om begavede elever gjøre det enklere både å identifisere og å ivareta disse elevene i skolen. I tillegg, dersom begavelse ikke er utelukkende medfødt, hvilke strukturer, hvilken oppfølging eller veiledning har bidratt til å utvikle begavelse hos disse elevene, og kan disse prinsippene overføres til andre elever, slik at disse også utvikler seg ytterligere?nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationPED511
dc.titleIdentifisering og ivaretaking av begavede elever i grunnskolen : en kvalitativ studie av læreres synspunkter og oppfatninger knyttet til begavede elever, med særlig fokus på identifisering og ivaretaking av denne elevgruppennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumberIV, 114 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel