Show simple item record

dc.contributor.authorLeland, Sigrid
dc.date.accessioned2007-09-18T09:41:40Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/139112
dc.descriptionMasteroppgave i pedagogikk 2007 - Høgskolen i Agder, Kristiansanden
dc.description.abstractProblemstillingen som ligger til grunn for denne oppgaven er: Hvilke forhold kan ha betydning for hvordan kvinnerollen konstrueres? Jeg ønsket å finne ut hvordan dagens unge jenter tenker om framtiden. Hvilke forestillinger har de om framtidig utdanning, karriere og familieliv? Hvordan er den kvinnerollen de ser for seg å tre inn i? En grunntanke i oppgaven min er ellers å få innsikt i hva som har betydning for hvordan dagens unge jenter tenker om ulike sider ved sin framtidige kvinnerolle. Ved innsamlingen av det empiriske materialet har jeg benyttet meg av kvalitative dybdeintervju. Jeg har intervjuet seks jenter som går i videregående skole. Informantenes opplevelse av sin egen ”livsverden” har vært viktig å få fram gjennom hele intervjuprosessen, og da særlig deres syn på sin egen rolle som kvinner i framtiden. Sentralt i det teoretiske grunnlaget for undersøkelsen står teorier om sosialisering. Jeg benytter meg her i hovedsak av et sosialkonstruksjonistisk syn på sosialisering. Eldre og nyere forskning om kjønn danner også et bakteppe for undersøkelsen. Oppgaven har denne oppbyggingen: Kapittel 1 gjelder det teoretiske rammeverket. Kapittel 2 gjelder forskning om kjønn og om kjønnssosialisering. I kapittel 3 gjør jeg rede for metodevalget. Kapittel 4 omhandler intervjuguide og intervjuspørsmål. Kapittel 5 gjelder min behandling av datamaterialet. I kapittel 6 foretar jeg en kvalitativ analyse av intervjuene. Kapittel 7 inneholder en oppsummering av de resultatene jeg har kommet fram til. Alle informantene i min undersøkelse ønsker seg familie med mann og barn. På hvilket tidspunkt i livet familieetableringen skal skje, varierer fra jente til jente. Det som er felles for dem, er at dette først er aktuelt etter at de er ferdig med utdanningen. Når det gjelder utdanning og karriereplaner, er ambisjonsnivået svært forskjellig fra jente til jente. Noen ønsker seg en kort yrkesutdanning. Andre har klare mål i forhold til en høgskoleutdanning. For de fleste av jentene vil det være slik at de orienterer seg mot en ”både–og-diskurs”: De vil ha barn og familie og de vil ha et interessant yrke. Resultater fra undersøkelsen viser at flere faktorer har betydning for hvordan jentene konstruerer sin framtidige kvinnerolle. De nære personene i hjemmet er viktige. Viktig er også venner, venninner og kjærester. I noen tilfeller har jentene også andre rollemodeller. Generelt er det slik at det sosiale nettverket rundt informantene har stor betydning for hvordan jentene tenker om framtida.en
dc.format.extent546226 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subject.classificationPED511
dc.titleJenter på Agder : på vei mot nye kvinneroller?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record