Show simple item record

dc.contributor.authorBergli, Alexander
dc.contributor.authorMariampillai, Brian
dc.date.accessioned2012-11-08T10:12:47Z
dc.date.available2012-11-08T10:12:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136580
dc.descriptionMasteroppgave i velferdsstudier - Universitetet i Agder, 2012no_NO
dc.description.abstractBakgrunnen for denne oppgaven henger sammen med vår interesse for psykiatri innenfor feltet sosialt arbeid, og en kommunes ønske om å få evaluert et arbeidsprosjekt for psykisk syke. Dette er en avsluttende masteroppgave og vi hadde et ønske om å fordype oss i et felt vi fant spennende og interessant. Vi har fokusert på hvilken innvirkning et arbeidsprosjekt for psykisk syke har hatt på deltakernes livskvalitet. Med dette som bakgrunn formulerte vi følgende problemstilling: Hvilken innvirkning har Arbeidsprosjektet hatt på deltakernes livskvalitet? I rekrutteringen av informanter fikk vi hjelp av leder for psykiske helsetjenester i kommunen. Siden vi skulle evaluere et spesifikt arbeidsprosjekt var det naturlig at vi intervjuet deltakerne. Dette fordi vi ønsket å få frem hvilken innvirkning prosjektet hadde hatt på deres livskvalitet. Vi ønsket også å intervjue prosjektets arbeidsledere og deltakernes primærkontakter. Dette for å supplere med deres opplevelser og erfaringer med hvordan arbeidsprosjektet har påvirket deltakernes livskvalitet, for å få et mer utfyllende bilde. Utvalget vårt besto av ni deltakere, to arbeidsledere, seks primærkontakter og leder for psykiske helsetjenester i kommunen. Datamaterialet ble innhentet ved bruk av en kvalitativ tilnærming i form av semistrukturerte intervjuer. Gjennom analysering og fortolkning av datamaterialet kom vi frem til at det var ulike momenter som hadde vært utslagsgivende for deltakernes opplevelse av livskvalitet. Datamaterialet viser at deltakere, arbeidsledere og primærkontakter i stor grad hadde en felles forståelse av innvirkningen arbeidsprosjektet hadde hatt på deltakernes livskvalitet. I enkelte tilfeller var det allikevel stor forskjell på hva deltakerne anså som viktig ved deltakelsen i prosjektet, kontra arbeidsledere og primærkontaktenes opplevelser. Til tross for dette viser analysen og drøftingen i denne evalueringen, at det er mye som tyder på at arbeidsprosjektet har hatt en positiv innvirkning på deltakernes livskvalitet. Videre kommer det frem i analyse- og drøftingsdelen at de viktigste momentene for deltakernes livskvalitet er anerkjennelse, følelsen av å bli hørt, mestring, samhold og relasjoner. Dette samsvarer med funn som er gjort i tidligere forskning.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationME 509
dc.titleDet er litt tommere : en evaluering av et arbeidsprosjekt for psykisk syke i en kommune i Norgeno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO
dc.source.pagenumber123 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record