Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUeland, Svein Ove
dc.date.accessioned2012-03-20T12:20:17Z
dc.date.available2012-03-20T12:20:17Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136574
dc.descriptionMasteroppgave i velferdsstudier - Universitetet i Agder 2011no_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven er en kvalitativ studie av tverretatlig samarbeid om utsatte barn og unge i det formelle samarbeidsorganet ”Tverretatlige team” i Kristiansand kommune. Arbeidet med denne masteroppgaven inngår i et større tre-årig utviklingsprosjekt i Kristiansand kommune, prosjekt ”Tidlig innsats”. Formålet med oppgaven er i første rekke å undersøke hva som kjennetegner de tverretatlige team som samarbeidsarena mellom skoler / barnehager, helsetjenesten, barneverntjenestene, Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste og andre etater i Kristiansand kommune. Oppgaven har i tillegg et praktisk siktemål fordi den forsøker å bidra til å legge grunnlaget for å styrke det tverretatlige samarbeidet rundt barn og unge i kommunen. Denne masteroppgaven kan derfor også plasseres innenfor en aksjonsforskningstradisjon. Jeg har foretatt gruppeintervjuer av fem tverretatlige team i Kristiansand kommune. I tillegg har jeg intervjuet fire andre nøkkelinformanter fra kommunen. Med utgangspunkt i data fra intervjuene har jeg beskrevet disse fem tverretatlige teamene. Jeg har også analysert og drøftet fem temaer som framstår som sentrale trekk for å forstå tverretatlige team som samarbeidsarena. Disse er (1) målsettinger, (2) styring og ledelse, (3) arbeidsprosesser, (4) nytte og (5) tillit. Disse temaene er drøftet i lys av ulike teoretiske perspektiver som framstår som sentrale innenfor hvert tema. På bakgrunn av denne undersøkelsen mener jeg at det mest sentrale kjennetegnet med dagens tverretatlige team er at retningslinjene på den ene siden skaper forventninger om at teamene skal løste konkrete oppgaver som å iverksette tiltak for enkeltbarn, familier eller grupper av barn. Teamene er på den andre siden ikke gitt nødvendige rammer og myndighet til å løse slike oppgaver. De framstår i større grad som møteplasser for informasjonsutveksling. Dette skaper en betydelig usikkerhet rundt de tverretatlige teamene som samarbeidsarena. I det videre arbeidet vil det etter min vurdering være helt sentral å avklare hvilke mål kommunen og de deltakende etatene har for de tverretatlige teamene, samt avklare spørsmål om myndighet og ledelse av teamene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationME 509
dc.titleTverretatlige team- til nytte eller besvær? : erfaringer fra tverretatlig samarbeid i Kristiansand kommuneno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO
dc.source.pagenumber108 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel